Europejski Tydzień Świadomości Dysleksji za nami”

W ramach obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w Legnicy objęła swoimi działaniami 6 legnickich szkół podstawowych – Szkołę Podstawową Nr 1, Szkołę Podstawową Nr 4, Szkołę Podstawową Nr 6, Szkołę Podstawową Nr 9, Szkołę Podstawową Nr 10 i Szkołę Podstawową Nr 18. Podjęte działania były adresowane do rodziców i nauczycieli, a także innych osób zainteresowanych tematyką dysleksji. Jednakże, głównymi beneficjentami naszej inicjatywy byli jednak uczniowie.

Działaniom Poradni przyświecał cel propagowania i rozszerzania świadomości społecznej na temat sygnałów ryzyka dysleksji. Ważnym było, ukazanie problemów dzieci i młodzieży z trudnościami w nauce czytania i pisania oraz wskazanie na potrzebę podjęcia i realizowania wczesnej profilaktyki hamującej negatywne skutki rozwoju dysleksji.

Przedsięwzięcie realizowane było w październiku 2016 roku i miało wielopłaszczyznowy charakter. Rodzice uczestniczyli w spotkaniach informacyjno-edukacyjnych na terenach szkół, do których uczęszczają ich dzieci oraz w konsultacjach, realizowanych na terenie Poradni. Spotkania te prowadzili psycholodzy i pedagodzy zatrudnieni w Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Legnicy. Spotkały się one z pozytywnym odbiorem z ich strony i były pretekstem do pogłębienia swojej wiedzy, pozwoliły na dokonywanie własnych spostrzeżeń w zakresie rozwoju i funkcjonowania własnego dziecka.

Nauczyciele skorzystali z możliwości udziału w spotkaniach warsztatowo-szkoleniowych, które odbywały się zarówno na terenach macierzystych szkół, jak i na terenie naszej placówki. Podczas warsztatów analizowali specyficzne trudności swoich uczniów oraz wymieniali się doświadczeniami, a także proponowali formy i sposoby udzielania im pomocy psychologiczno-pedagogicznej.

W ramach obchodów Tygodnia Świadomości Dysleksji uwagą i troską objęliśmy także uczniów zmagających się z problemami o charakterze dyslektycznym. Zajęcia dla wyjątkowych dzieci miały wyjątkową formę, gdyż propozycje aktywności były wolne od tradycyjnej formuły szkolnej, która opiera się na czytaniu i pisaniu. Było to inspirujące wyzwanie dla terapeutów zaangażowanych w realizację warsztatów dla ich uczestników. Z obserwacji zachowania ich uczniów oraz rozmów z nimi wynikało, że zaproponowane formy były dla nich czymś nowym, ale bardzo atrakcyjnym, co widocznie odzwierciedliło się poprzez ich aktywny udział. Pozytywnym sygnałem, że temat ten powinien być omawiany w szerokim kręgu odbiorców, jest także udział osób niezwiązanych na co dzień z oświatą, a zainteresowanych tematyką dysleksji w zaoferowanych przez nas konsultacjach.

Z analizowanych ankiet ewaluacyjnych, wypełnianych przez rodziców i nauczycieli wynika, że tematyka dysleksji powinna być poruszana zarówno wśród nauczycieli, jak i rodziców. Wskazane zostało, że ważną grupą odbiorców odnoszącą się do tej tematyki są również sami uczniowie. Nasze pierwsze doświadczenia, zebrane podczas organizowania obchodów Europejskiego Tygodnia Świadomości Dysleksji pokazały nam dalszy kierunek działań i podsunęły nowe pomysły, które z pewnością zrealizujemy w kolejnych latach.

Wyrażamy podziękowania Polskiemu Towarzystwu Dysleksji za objęcie honorowym patronatem naszego przedsięwzięcia.