Kodeks Etyki

 Pracowników Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Legnicy

Pracownicy PPP2 w Legnicy, kierując się interesem odbiorców i potrzebą wzajemnego zaufania, zobowiązują się do respektowania wymienionych poniżej standardów i zasad postępowania przy realizacji powierzonych zadań:

 1. Przestrzegamy norm prawnych, etycznych i moralnych.
 2. W swoich działaniach kierujemy się prawem, obiektywizmem i uczciwością.
 3. Zachowujemy się godnie i pamiętamy o godności innych. Wykazujemy tolerancję wobec innych przekonań i światopoglądów.
 4. Każdy zgłaszany problem jest dla nas ważny. Traktujemy go indywidualnie i rozpatrujemy według najlepszej woli i wiedzy.
 5. Do realizowanych przez siebie zadań podchodzimy bezinteresownie z pełną odpowiedzialnością.
 6. Kierujemy się zasadą poufności oraz respektowania uzgodnień z klientem.
 7. Nie ujawniamy uzyskanych informacji i nie wykorzystujemy ich do osiągnięcia korzyści.
 8. Działamy profesjonalnie i pogłębiamy wiedzę specjalistyczną.
 9. Jesteśmy otwarci na potrzeby środowiska, dokonujemy analiz zmian i potrzeb społecznych.
 10. Dbamy o dobre stosunki międzyludzkie we własnym otoczeniu, zapobiegamy konfliktom oraz tworzymy właściwą atmosferę w pracy.
 11. Zachowujemy lojalność w kontaktach między sobą oraz mamy gotowość do wykonywania poleceń społecznych.
 12. Chronimy powierzony nam majątek i środki publiczne, kierując się odpowiedzialnością i gospodarnością.
 13. Dbamy o dobry wizerunek placówki. Unikamy działań godzących w dobre imię Poradni.

 

Szanowni Państwo!

Prosimy o wypełnienie anonimowej ankiety dotyczącej naszego Kodeksu Etyki. Informacje uzyskane od Państwa w znaczący sposób przysłużą się do doskonalenia naszej pracy i Państwa zadowolenia.

Serdecznie dziękujemy.