Nieodpłatna Pomoc Prwna

Od 1 stycznia 2016 r. na terenie Poradni od godziny 8:00 do godziny 16:00 działa system darmowej pomocy prawnej. Wiąże się to z wejściem w życie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej. Nieodpłatna pomoc prawna świadczona jest osobiście przez adwokata lub radcę prawnego, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach, z ich upoważnienia, przez aplikanta adwokackiego lub aplikanta radcowskiego.

Dla kogo nieodpłatna pomoc prawna?

Ustawa zakłada, że darmową pomoc prawną (na etapie przedsądowym) otrzymają:

– młodzież do 26. roku życia,

– osoby fizyczne, którym w okresie roku poprzedzającego zostało przyznane świadczenie z pomocy społecznej na podstawie ustawy o pomocy społecznej,

– osoby, które ukończyły 65 lat,

– osoby posiadające ważną Kartę Dużej Rodziny,

– kombatanci,

– weterani,

– zagrożeni lub poszkodowani katastrofą naturalną, klęską żywiołową lub awarią techniczną.

Co obejmuje nieodpłatna pomoc prawna?

Pomoc prawna będzie polegała na:

– poinformowaniu osoby uprawnionej o obowiązującym stanie prawnym, przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach;

– wskazaniu sposobu rozwiązania dotyczącego jej problemu prawnego;

– pomocy w sporządzeniu wymagającego wiedzy prawniczej projektu pisma w zakresie niezbędnym do udzielenia pomocy, z wyłączeniem pism procesowych w postępowaniach przygotowawczym lub sądowym i pism w postępowaniu sądowo-administracyjnym;

– sporządzeniu projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub o ustanowienie pełnomocnika z urzędu.

Jakiego zakresu prawa dotyczyć będzie nieodpłatna pomoc prawna?

Uprawnieni będą mogli uzyskać informacje w zakresie:

– prawa pracy,

– przygotowania do rozpoczęcia działalności gospodarczej,

– prawa cywilnego,

– spraw karnych,

– spraw administracyjnych,

– ubezpieczenia społecznego,

– spraw rodzinnych,

– prawa podatkowego z wyłączeniem spraw podatkowych związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej.

Pomoc nie będzie natomiast obejmowała spraw z zakresu prawa celnego, dewizowego, handlowego i działalności gospodarczej, z wyjątkiem przygotowywania do jej rozpoczęcia.

Jak wykazać swoje prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej?

Prawo do nieodpłatnej pomocy prawnej osoba uprawniona wykazuje poprzez:

– przedłożenie oryginału albo odpisu decyzji o przyznaniu świadczenia z pomocy społecznej lub zaświadczenia o udzieleniu świadczenia, o którym mowa w art. 106 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej lub

– przedłożenie ważnej Karty Dużej Rodziny, o której mowa w ustawie z dnia 5 grudnia 2014 o Karcie Dużej Rodziny lub

– przedłożenie zaświadczenia, o którym mowa w ustawie z dnia 24 stycznia 1991 r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego lub

– przedłożenie ważnej legitymacji weterana albo legitymacji weterana poszkodowanego, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa lub

– przedłożenie dokumentu stwierdzającego tożsamość.