Statut Poradni

Statut Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Legnicy ze

zmianami z dnia 31.08.2015r.

ROZDZIAŁ 1

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1
 1. Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2 w Legnicy, zwana dalej Poradnią, jest placówką publiczną działającą w systemie oświaty.
 2. Poradnia jest jednostką budżetową i prowadzi gospodarkę finansową na zasadach określonych przez odrębne przepisy.
 3. Poradnia posiada główną siedzibę w Legnicy przy ulicy Witelona 8 oraz siedzibę przy ulicy B. Chrobrego 13 w Środowiskowym Centrum Integracyjno-Profilaktycznym.
 4. Nadzór pedagogiczny nad Poradnią sprawuje Dolnośląski Kurator Oświaty.
 5. Organem prowadzącym Poradnię jest Miasto Legnica.
 6. Organ prowadzący określa teren działania Poradni.
 7. Poradnią kieruje Dyrektor.

ROZDZIAŁ 2

CELE I ZADANIA PORADNI

§ 2
 1. Poradnia udziela dzieciom, od momentu urodzenia, i młodzieży pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu, udziela rodzicom i nauczycielom pomocy psychologiczno – pedagogicznej związanej z wychowywaniem i kształceniem dzieci i młodzieży, a także wspomaga przedszkola, szkoły i placówki w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
§ 3
 1. Celem działania Poradni w siedzibie głównej jest:
  1. udzielanie specjalistycznej pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom (w wieku od urodzenia) i młodzieży uczącej się;
  2. pomoc dzieciom i młodzieży w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
  3. pomoc rodzicom i nauczycielom, którym potrzebne jest wsparcie związane z wychowywaniem, kształceniem i opieką nad dziećmi i młodzieżą;
  4. wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 2. Celem działania Poradni na terenie Środowiskowego Centrum Integracyjno–Profilaktycznego jest:
  1. udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży zamieszkującej w obszarze rewitalizacji w celu zapobiegania i hamowania zjawisk: wykluczenia społecznego, przestępczości i wykroczeń oraz zagrożenia niedostosowaniem społecznym
  2. prowadzenie zajęć specjalistycznych z dziećmi i młodzieżą ukierunkowanych na: stymulację rozwoju, wykorzystanie potencjału oraz terapię zaburzeń i odchyleń rozwojowych;
  3. wspomaganie działań szkoły umiejscowionej w rejonie rewitalizacji w obszarach: edukacyjnym, wychowawczym, opiekuńczym oraz współpracy z rodziną;
  4. podejmowanie działań na rzecz wspierania rodzin w kierunku kształtowania prawidłowych postaw opiekuńczych i wychowawczych wobec dzieci. Wzmacnianie zasobów osobistych rodziców w celu lepszego funkcjonowania społecznego, przeciwdziałanie negatywnym tendencjom społecznym i zapobieganie bezrobociu.
§ 4
 1. Do zadań Poradni należy:
  1. diagnozowanie dzieci i młodzieży;
  2. udzielanie dzieciom i młodzieży oraz rodzicom bezpośredniej pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
  3. realizowanie zadań profilaktycznych oraz wspierających wychowawczą i edukacyjną funkcję przedszkola, szkoły i placówki, w tym wspieranie nauczycieli w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych;
  4. organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 2. Diagnozowanie dzieci i młodzieży prowadzone w Poradni ma na celu:
  1. określenie ich indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;
  2. wyjaśnienie mechanizmów funkcjonowania dzieci i młodzieży w odniesieniu do zgłaszanego problemu;
  3. wskazanie sposobów rozwiązania zgłaszanego problemu.
 3. Bezpośrednia pomoc psychologiczno – pedagogiczna polega w szczególności na:
  1. prowadzeniu terapii dzieci młodzieży oraz ich rodzin;
  2. wsparciu i pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu;
  3. pomocy rodzicom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych potrzeb i możliwości dzieci i młodzieży oraz w rozwiązywaniu występujących problemów.
 4. Bezpośrednia pomoc psychologiczno – pedagogiczną prowadzi się poprzez:
  1. indywidualne lub grupowe zajęcia terapeutyczne;
  2. terapię rodzin;
  3. grupy wsparcia;
  4. mediacje;
  5. interwencje kryzysowe;
  6. warsztaty;
  7. porady i konsultacje;
  8. wykłady i prelekcje;
  9. działalność informayjno-szkoleniową
 5. Zadania profilaktyczne i wspierające polegają w szczególności na:
  1. udzielaniu nauczycielom i specjalistom pomocy w planowaniu i realizacji zadań w obszarach pracy z dziećmi i młodzieżą;
  2. współpracy z przedszkolami, szkołami i placówkami w organizowaniu i udzielaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
  3. udzielaniu wsparcia merytorycznego nauczycielom, wychowawcom grup wychowawczych i specjalistom w tym organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli;
  4. podejmowaniu działań z zakresu profilaktyki uzależnień i problemów dzieci i młodzieży oraz prowadzeniu edukacji w tym zakresie.
 6. Organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli, szkół i placówek w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych polega na:
  1. diagnozowaniu potrzeb przedszkoli, szkół lub placówek;
  2. ustalaniu możliwych sposobów działania oraz ich realizacji;
  3. ocenie efektów i opracowaniu wniosków z realizacji zaplanowanych działań.
§ 5
 1. Do zadań Poradni należy organizacja wczesnego wspomagania rozwoju dziecka niepełnosprawnego. Zadania realizuje powołany w porozumieniu z organem prowadzącym, Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka.
 2. Celem Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka działającego w Poradni jest pobudzanie psychoruchowego i społecznego rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole a także współpraca z rodziną dziecka.
 3. Do zadań Zespołu Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka należy:
  1. ustalanie form pomocy w zakresie wczesnego wspomagania i wsparcia rodziny dziecka;
  2. zapewnianie dziecku rehabilitacji, terapii i innych form pomocy, stosowanie do jego potrzeb;
  3. ocenianie postępów w rozwoju dziecka oraz analizowanie skuteczności stosowanych form pomocy na rzecz dziecka i jego rodziny;
  4. wyrównywanie szans edukacyjnych i przygotowanie dzieci niepełnosprawnych do podjęcia nauki w szkole.
§ 6

Uchylony

§ 7
 1. Realizacja zadań Poradni odbywa się na podstawie obowiązującego prawa oświatowego i administracyjnego oraz procedur wypracowanych i zatwierdzonych przez Radę Pedagogiczną.
 2. Realizacja zadań Poradni na terenie Środowiskowego Centrum Integracyjno–Profilaktycznego odbywa się zgodnie z założeniami projektu pn. „Odnowa zdegradowanych obszarów miejskich w rejonie ul. H. Pobożnego – przebudowa (adaptacja) Willi Bolka von Richthofena wraz z zagospodarowaniem terenu na potrzeby Środowiskowego Centrum Integracyjno–Profilaktycznego” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Regionalnego.

ROZDZIAŁ 3

OPINIOWANIE I ORZEKANIE

§ 8
 1. Poradnia wydaje opinie na rzecz dzieci i młodzieży w sprawach związanych z kształceniem i wychowaniem określonych w odrębnych przepisach.
 2. Poradnia wydaje informacje o wynikach diagnozy przeprowadzonej na jej terenie.
 3. Opinie i informacje wydaje się na pisemny wniosek rodziców / lub pełnoletniej osoby, której dotyczy dokument.
 4. Zawartość i strukturę opinii określają obowiązujące przepisy prawa oświatowego.
§ 9
 1. W Poradni są organizowane zespoły orzekające działające w oparciu o aktualne przepisy prawa oświatowego i regulamin wewnętrzny.
 2. Zgodnie z zarządzeniem Nr 18/2001 Dolnośląskiego Kuratora Oświaty z dnia 31 sierpnia 2001 roku Poradnia powołuje zespoły orzekające wydające orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego oraz orzeczenia o potrzebie indywidualnego nauczania dzieci niewidomych i słabo widzących, dzieci niesłyszących i słabo słyszących oraz dzieci z autyzmem dla powiatów: jaworskiego, złotoryjskiego, średzkiego, legnickiego oraz miasta Legnicy.
§ 10
 1. Zespoły Orzekające działające w Poradni wydają orzeczenia:
  1. o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej oraz niedostosowanej społecznie, wymagającej specjalnej organizacji i metod pracy;
  2. o potrzebie indywidualnego obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego dla dzieci , których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do przedszkola lub oddziału przedszkolnego zorganizowanego w szkole podstawowej;
  3. o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci i młodzieży, których stan zdrowia uniemożliwia lub znacznie utrudnia uczęszczanie do szkoły;
  4. o potrzebie zajęć rewalidacyjno – wychowawczych dla dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu głębokim;
  5. o potrzebie kształcenia specjalnego oraz o potrzebie indywidualnego nauczania dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem.
 2. Zespoły Orzekające wydają także:
  1. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka od chwili wykrycia niepełnosprawności do podjęcia nauki w szkole;
  2. opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka dla dzieci niewidomych i słabo widzących, niesłyszących i słabo słyszących oraz dla dzieci z autyzmem.
 3. Orzeczenia oraz opinie o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka Zespoły Orzekające wydają na wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.
 4. Pracę Zespołów Orzekających regulują obowiązujące przepisy prawa oświatowego i administracyjnego oraz Regulamin Zespołów Orzekających opracowany i przyjęty przez Radę Pedagogiczną.

ROZDZIAŁ 4

ORGANIZACJA PRACY PORADNI

§ 11
 1. Poradnia realizuje swoje zadania przy pomocy specjalistów: psychologów, pedagogów, logopedów, doradców zawodowych i rehabilitantów, którzy zatrudniani są na podstawie Ustawy Karta Nauczyciela.
 2. 1a. W uzasadnionych przypadkach specjaliści realizujący zadania Poradni zatrudniani są na podstawie Kodeksu Pracy.
 3. 2. Na rzecz działania Zespołów Orzekających Poradnia zatrudnia lekarza specjalistę.
 4. 3. Działania Poradni są wspierane przez pracę wolontariuszy – radców prawnych, którzy prowadzą doradztwo prawne na rzecz mieszkańców miasta Legnicy. Działają na podstawie porozumienia z Dyrektorem Poradni zawartego zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.
 5. 4. W zależności od potrzeb w poradni mogą być zatrudnieni inni specjaliści, których udział jest niezbędny do efektywnego udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej.
§ 12
 1. Terenem działania Poradni jest miasto Legnica z uwzględnieniem rejonu wyznaczonego przez organ prowadzący.
 2. Poradnia udziela pomocy dzieciom i młodzieży uczęszczającym do placówek z rejonu działania Poradni oraz ich rodzicom i nauczycielom.
 3. W przypadku dzieci nieuczęszczających do przedszkola lub szkoły oraz ich rodziców, poradnia udziela pomocy ze względu na miejsce ich zamieszkania.
 4. W uzasadnionych przypadkach Poradnia może realizować swoje zadania także wobec klientów niespełniających kryteriów wymienionych w ust. 1, 2, 3. na podstawie porozumienia zawartego między organami prowadzącymi poradnie.
 5. Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnie jest dobrowolne i nieodpłatne oraz nie wymaga skierowania.
 6. Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej przez pracowników Poradni jest zgodne z procedurami opracowanymi i przyjętymi przez Radę Pedagogiczną.
§ 13
 1. Specjaliści zatrudnieni w Poradni realizują zadania na terenie jej siedziby. Zobowiązani są również do realizowania zadań poza Poradnią, w szczególności w przedszkolu, szkole i placówce oraz środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.
§ 14
 1. W Poradni funkcjonują zespoły organizacyjne. Należą do nich:
  1. Zespół ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej na Rzecz Dzieci;
  2. Zespół ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej na Rzecz Uczniów, w skład którego wchodzą:
   1. Zespół ds. Pomocy Uczniom Ze Specjalnymi Potrzebami Edukacyjnymi,
   2. Zespół ds. Pomocy Uczniom Zagrożonym i Niedostosowanym Społecznie;
  3. Zespół ds. Doradztwa Zawodowego;
  4. Zespół ds. Kompleksowego Wspomagania Szkół, w skład którego wchodzi:
   1. Zespół ds. Gromadzenia i Upowszechniania Informacji Pedagogicznej.
 2. W Poradni działa Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka na rzecz dzieci w wieku od urodzenia do czasu podjęcia nauki w szkole, u których stwierdzono niepełnosprawność i wydano opinię o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju.
 3. W Poradni działa Zespół ds. realizacji działań Środowiskowego Centrum Integracyjno–Profilaktycznego.
§ 15
 1. Poradnia zatrudnia pracowników administracji i obsługi na podstawie Kodeksu Pracy.
 2. Zadania pracowników administracji i obsługi określa Dyrektor Poradni zgodnie z zajmowanym stanowiskiem i posiadanymi kwalifikacjami.
 3. Obsługę finansowo – kadrową Poradni prowadzi Zespół Obsługi Jednostek Oświatowych w Legnicy.
§ 16
 1. Szczegółową organizację Poradni w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny opracowany przez Dyrektora Poradni i zatwierdzany przez organ prowadzący.
 2. W Poradni opracowywane są roczne plany pracy działów organizacyjnych uwzględniające:
  1. arkusz organizacyjny Poradni;
  2. koncepcję rozwoju placówki;
  3. rozpoznane potrzeby środowiska;
  4. kierunki realizacji polityki oświatowej państwa;
  5. zadania z zakresu wewnętrznego i zewnętrznego nadzoru pedagogicznego;
  6. plan finansowy Poradni.
§ 17
 1. Działania z zakresu pomocy psychologiczno – pedagogicznej dokumentowane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawnymi.
§ 18
 1. Poradnia działa w ciągu całego roku jako placówka, w której nie są przewidziane ferie szkolne.
 2. Ustalenie terminów przerw w pracy Poradni w okresie ferii letnich następuje w porozumieniu z organem prowadzącym.
 3. Dzienny czas pracy Poradni ustala Dyrektor placówki za zgodą organu prowadzącego.

ROZDZIAŁ 5

ORGANY PORADNI

§ 19
 1. Organami Poradni są:
  1. Dyrektor Poradni;
  2. Rada Pedagogiczna.
§ 20
 1. Stanowisko Dyrektora Poradni powierza organ prowadzący wyłaniając kandydata w drodze konkursu.
 2. Do kompetencji Dyrektora należy:
  1. kierowanie działalnością Poradni i reprezentowanie jej na zewnątrz;
  2. sprawowanie nadzoru pedagogicznego;
  3. realizowanie uchwał Rady Pedagogicznej podjętych w ramach jej kompetencji stanowiących;
  4. dysponowanie środkami finansowymi określanymi w planie finansowym Poradni i ponoszenie odpowiedzialności za ich prawidłowe wykorzystanie;
  5. organizowanie administracyjnej, w tym finansowej i gospodarczej obsługi Poradni;
  6. wykonywanie zadań związanych z zapewnieniem bezpieczeństwa nauczycielom, dzieciom i młodzieży oraz ich rodzicom w czasie przebywania na terenie placówki;
  7. zatrudnianie i zwalnianie nauczycieli oraz innych pracowników Poradni;
  8. określanie i przydzielanie zakresu czynności dla nauczycieli i pozostałych pracowników Poradni;
  9. przyznawanie nagród i wymierzanie kar porządkowych nauczycielom i innym pracownikom Poradni;
  10. występowanie z wnioskami w sprawach odznaczeń, nagród i innych wyróżnień dla nauczycieli oraz pozostałych pracowników.
§ 21
 1. Radę Pedagogiczną tworzą wszyscy pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Poradni.
 2. Przewodniczącym Rady Pedagogicznej jest Dyrektor Poradni.
 3. Tryb i zasady posiedzeń Rady Pedagogicznej określa Regulamin będący dokumentem wewnętrznym Poradni.
 4. Do kompetencji stanowiących Rady Pedagogicznej należy:
  1. przygotowanie i uchwalanie statutu Poradni lub jego zmian;
  2. podejmowanie uchwał w sprawie zatwierdzania planów pracy Poradni;
  3. podejmowanie uchwał w sprawie innowacji i eksperymentów pedagogicznych wprowadzanych w Poradni;
  4. ustalanie i planowanie organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli zatrudnionych w Poradni
  5. ustalenie sposobu wykorzystania wyników wewnętrznego i zewnętrznego nadzoru pedagogicznego, w celu doskonalenia pracy Poradni.
 5. Rada Pedagogiczna opiniuje w szczególności:
  1. organizację pracy Poradni, w tym tygodniowy harmonogram pracy pracowników pedagogicznych;
  2. projekt planu finansowego Poradni;
  3. wnioski Dyrektora o przyznanie pracownikom pedagogicznym odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
  4. propozycje Dyrektora w sprawach przydziału pracownikom pedagogicznym stałych prac i zajęć w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz czynności dodatkowo płatnych.
§ 22
 1. Organy Poradni mają prawo do działania i podejmowania decyzji w granicach swoich kompetencji.
 2. Organy Poradni są zobowiązane do współdziałania w zakresie planowania i realizacji celów oraz zadań placówki.
 3. Organy Poradni współpracują ze sobą na zasadach partnerstwa, wzajemnego przepływu informacji, obustronnej aktywności oraz rozwiązywania sporów w drodze mediacji.

ROZDZIAŁ 6

ZAKRES ZADAŃ PRACOWNIKÓW PEDAGOGICZNYCH PORADNI

§ 23
 1. Do zadań psychologa realizowanych na terenie Poradni należy przede wszystkim:
  1. prowadzenie diagnoz psychologicznych;
  2. diagnozowanie predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;
  3. wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb rozwojowych i możliwości psychofizycznych ;
  4. wspomaganie dzieci i młodzieży szczególnie uzdolnionych, niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie lub zagrożonych niedostosowaniem społecznym oraz z chorobami przewlekłymi;
  5. prowadzenie terapii dzieci i młodzieży z zaburzeniami rozwoju poznawczego, z zachowaniami dysfunkcyjnymi, niepełnosprawnych a także terapii rodzin tych dzieci;
  6. opracowywanie opinii psychologicznej i informacji o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni;
  7. udział w pracach zespołów orzekających funkcjonujących w Poradni.
 2. Do zadań psychologa realizowanych poza Poradnią należy w szczególności:
  1. wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi z różnicami kulturowymi;
  2. wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej funkcji rodziny;
  3. wspomaganie wychowawczej i opiekuńczej oraz edukacyjnej funkcji przedszkola, szkoły;
  4. udzielanie nauczycielom pomocy w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – wychowawczych;
  5. udzielanie pomocy psychologicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;
  6. edukacja w zakresie dotyczącym ochrony zdrowia psychicznego wśród dzieci i młodzieży, rodziców i nauczycieli;
  7. prowadzenie działalności informacyjno – szkoleniowej wśród uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli w obszarze pomocy psychologicznej;
  8. udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom i specjalistom w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży;
  9. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;
  10. organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli i szkół w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 3. Do zadań psychologa realizowanych poza Poradnią we współpracy z nauczycielami i specjalistami zatrudnionymi w przedszkolach, szkołach należy głównie:
  1. organizowanie i udzielanie pomocy psychologicznej;
  2. organizowanie i realizowanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych;
  3. usunięty;
  4. usunięty;
  5. usunięty;
  6. rozpoznawanie u dzieci i młodzieży ich możliwości, predyspozycji i uzdolnień;
  7. podejmowanie i prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży.
  8. organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno pedagogicznej w przedszkolu, szkole.
§ 24
 1. Do zadań pedagoga realizowanych na terenie poradni należy przede wszystkim:
  1. prowadzenie diagnoz pedagogicznych dzieci i młodzieży;
  2. diagnozowanie przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz specyficznych trudności w uczeniu się;
  3. wspomaganie dzieci i młodzieży odpowiednio do ich potrzeb edukacyjnych i rozwojowych;
  4. wspomaganie dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się oraz z chorobami przewlekłymi;
  5. prowadzenie terapii dzieci z głębokimi zaburzeniami rozwojowymi i ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się;
  6. opracowywanie opinii pedagogicznej i informacji o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni;
  7. udział w pracach zespołów orzekających funkcjonujących w Poradni.
 2. Do zadań pedagoga realizowanych poza Poradnią należy w szczególności:
  1. wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym z wcześniejszym kształceniem poza granicami kraju;
  2. wspomaganie edukacyjnej i wychowawczej funkcji rodziny;
  3. wspomaganie edukacyjnej, wychowawczej i opiekuńczej funkcji przedszkola, szkoły;
  4. udzielanie pomocy nauczycielom w rozwiązywaniu problemów dydaktyczno – wychowawczych;
  5. udzielanie pomocy pedagogicznej dzieciom i młodzieży z grup ryzyka oraz ich rodzicom;
  6. prowadzenie działalności informacyjno – szkoleniowej wśród uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli w obszarze pomocy pedagogicznej;
  7. udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom i specjalistom w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej dzieciom i młodzieży;
  8. pomoc rodzicom i nauczycielom w rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień dzieci i młodzieży;
  9. prowadzenie działań profilaktycznych o charakterze edukacyjno – wychowawczym.
  10. organizowanie i prowadzenie wspomagania przedszkoli i szkół w zakresie realizacji zadań dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych.
 3. Do zadań pedagoga realizowanych poza Poradnią we współpracy z nauczycielami i specjalistami zatrudnionymi w przedszkolach, szkołach należy głównie:
  1. organizowanie i udzielanie pomocy pedagogicznej;
  2. rozpoznawanie specyficznych trudności w uczeniu się u uczniów klas I-III szkoły podstawowej;
  3. opracowywanie i realizowanie indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych;
  4. usunięty;
  5. usunięty;
  6. usunięty;
  7. rozpoznawanie u dzieci i młodzieży ich możliwości, predyspozycji i uzdolnień;
  8. organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i specjalistów udzielających pomocy psychologiczno-pedagogicznej w przedszkolu, szkole.
§ 25
 1. Do zadań logopedy realizowanych na terenie Poradni należy przede wszystkim:
  1. diagnozowanie poziomu rozwoju mowy u dzieci i młodzieży;
  2. współudział w diagnozowaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych oraz specyficznych trudności w uczeniu się;
  3. wspomaganie dzieci i młodzieży z zaburzeniami komunikacji językowej;
  4. prowadzenie terapii dzieci i młodzieży z silnymi zaburzeniami rozwoju mowy;
  5. opracowywanie opinii i informacji o wynikach przeprowadzonej diagnozy logopedycznej;
  6. udział w pracach zespołów orzekających funkcjonujących w Poradni.
 2. Do zadań logopedy realizowanych poza Poradnią należy w szczególności:
  1. wspomaganie dzieci i młodzieży z trudnościami adaptacyjnymi związanymi ze zmianą środowiska edukacyjnego wynikającego z wcześniejszego kształcenia za granicą, u których występują zaburzenia komunikacji językowej;
  2. prowadzenie działań profilaktycznych na rzecz dzieci i uczniów w zakresie komunikacji językowej;
  3. współpraca z przedszkolami i szkołami w organizowaniu pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
  4. współpraca z przedszkolami i szkołami w opracowywaniu indywidualnych programów edukacyjno – terapeutycznych na rzecz dzieci i młodzieży;
  5. współpraca z przedszkolami i szkołami w zakresie rozpoznawania u dzieci i młodzieży zaburzeń rozwoju mowy;
  6. udzielanie wsparcia merytorycznego nauczycielom i specjalistom w zakresie udzielania pomocy logopedycznej na rzecz dzieci i młodzieży;
  7. prowadzenie działalności informacyjno – szkoleniowej wśród rodziców i nauczycieli w obszarze pomocy logopedycznej.
§ 26
 1. Do zadań doradcy zawodowego realizowanych na terenie Poradni należy:
  1. diagnozowanie poziomu rozwoju młodzieży, jej potrzeb i predyspozycji w kierunku dalszego kształcenia;
  2. opracowywanie opinii i informacji o wynikach diagnozy przeprowadzonej w Poradni;
  3. udzielanie dzieciom i młodzieży pomocy w wyborze kierunku kształcenia i zawodu oraz planowaniu kariery zawodowej;
  4. gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych.
 2. Do zadań doradcy zawodowego realizowanych poza Poradnią należy:
  1. prowadzenie działalności informacyjno – szkoleniowej wśród uczniów i ich rodziców oraz nauczycieli w obszarze doradztwa zawodowego;
  2. wspieranie nauczycieli przedszkoli i szkół w planowaniu i realizacji zadań z zakresu doradztwa edukacyjno – zawodowego;
  3. wskazywanie uczniom, rodzicom i nauczycielom źródeł informacji edukacyjno – zawodowych.
 3. Do zadań doradcy zawodowego realizowanych poza Poradnią we współpracy z nauczycielami i specjalistami zatrudnionymi w szkołach należy:
  1. tworzenie i zapewnienie ciągłości działań szkolnego systemu doradztwa zawodowego;
  2. realizacja działań z zakresu przygotowania uczniów do wyboru drogi zawodowej;
  3. prowadzenie grupowych zajęć aktywizujących, przygotowujących uczniów do świadomego planowania kariery i podjęcia roli zawodowej.
§ 27
 1. Do zadań rehabilitanta realizowanych w Poradni należy:
  1. prowadzenie indywidualnej terapii ruchowej z dziećmi niepełnosprawnymi w wieku od urodzenia do czasu podjęcia nauki w szkole;
  2. prowadzenie stymulacji polisensorycznej dla dzieci niepełnosprawnych w postaci zajęć grupowych;
  3. dostarczanie rodzicom informacji o możliwości zorganizowania dzieciom pomocy specjalistycznej oferowanej przez resort służby zdrowia i resort pomocy społecznej;
  4. edukacja rodziców w zakresie kształtowania ich umiejętności pracy z dzieckiem;
  5. prowadzenie wstępnej diagnozy oraz postępów w rozwoju ruchowym dziecka.
  6. prowadzenie zajęć ukierunkowanych na utrzymywanie prawidłowej postawy ciała dla uczniów w wieku przedszkolnym i szkoły podstawowej.
  7. prowadzenie rehabilitacji ruchowej dla uczniów niepełnosprawnych realizujących obowiązek szkolny w szkołach ogólnodostępnych.
 2. Do zadań rehabilitanta realizowanych poza Poradnią należy:
  1. prowadzenie, w uzasadnionych przypadkach, indywidualnej terapii ruchowej dzieci niepełnosprawnych w wieku od urodzenia do 3-go roku życia;
  2. prowadzenie grupowych zajęć o charakterze stymulacji ruchowej prowadzonych na basenie;
  3. pomoc w przystosowaniu warunków w środowisku domowym do potrzeb dziecka;
  4. pomoc rodzinie w dostosowaniu sprzętu rehabilitacyjnego do potrzeb dziecka.
§ 28
 1. W uzasadnionych przypadkach, zadania wskazane do realizacji w poszczególnych środowiskach mogą być również wykonywane w innym niż wskazane, w tym w środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży.
 2. W środowisku rodzinnym dzieci i młodzieży mogą być realizowane następujące zadania:
  1. diagnoza dzieci niepełnosprawnych lub przewlekle chorych, których stan zdrowia uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia przeprowadzenie diagnozy w Poradni;
  2. prowadzenie terapii psychologicznej dzieci lub młodzieży z zaburzeniami emocjonalnymi, których stan zdrowia uniemożliwia prowadzenie terapii na terenie Poradni;
  3. prowadzenie interwencji kryzysowych w sytuacji zagrożenia bezpieczeństwa lub funkcjonowania dziecka;
  4. prowadzenie wczesnego wspomagania dzieci niepełnosprawnych do 3-go roku życia, których stan zdrowia uniemożliwia lub w znacznym stopniu utrudnia korzystanie z pomocy na terenie Poradni.
§ 29
 1. Szczegółowe zakresy obowiązków poszczególnych specjalistów zatrudnionych w Poradni określa Dyrektor placówki w indywidualnych przydziałach czynności służbowych, z uwzględnieniem odpowiedzialności za bezpieczeństwo i zdrowie oraz powierzone mienie.
 2. Zakres obowiązków pracownika sporządzany jest w formie pisemnej, w postaci odrębnego dokumentu.
 3. Praca pracowników pedagogicznych podlega nadzorowi i ocenie zgodnie z obowiązującymi przepisami.

ROZDZIAŁ 7

ORGANIZACJA I ZAKRES WSPÓŁDZIAŁANIA PORADNI

§ 30
 1. W celu pełnej realizacji zadań Poradnia podejmuje współdziałania z różnymi podmiotami prawnymi i fizycznymi, w tym:
  1. z innymi poradniami psychologiczno – pedagogicznymi z rejonu działania Kuratorium Dolnośląskiego;
  2. z przedszkolami z rejonu miasta Legnicy;
  3. ze szkołami podstawowymi, gimnazjalnymi i ponadgimnazjalnymi z rejonu miasta Legnicy;
  4. z organizacjami pozarządowymi, w szczególności z tymi, które działają na rzecz niepełnosprawnych i ich rodziców;
  5. z placówkami świadczącymi poradnictwo i pomoc dzieciom, młodzieży oraz rodzicom, mającymi swoją siedzibę w Legnicy lub jej rejonie oraz w obszarze całego kraju;
  6. z ośrodkami doskonalenia nauczycieli z rejonu miasta Legnicy i Kuratorium Dolnośląskiego oraz z innymi podmiotami świadczącymi poradnictwo i pomoc nauczycielom;
  7. z innymi podmiotami, których zakres działań obejmuje m.in. pomoc prawną, medyczną i socjalną.
 2. Organizacja współdziałania Poradni z innymi podmiotami odbywa się przede wszystkim poprzez:
  1. wzajemną wymianę informacji pozwalających na rozszerzenie i podniesienie efektywności działań pomocowych;
  2. współpracę w realizacji działań na rzecz dzieci i młodzieży w obszarze pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
  3. współpracę i organizację kompleksowych oddziaływań pomocowych na rzecz dziecka i jego rodziny;
  4. prowadzenie działań informacyjno – szkoleniowych w ramach doradztwa i wsparcia merytorycznego;
  5. wspieranie działań instytucji i placówek działających na rzecz dzieci i młodzieży oraz ich rodzin;
  6. wspomaganie i/lub realizowanie inicjatyw samorządowych wynikających z potrzeb środowiska lokalnego.

ROZDZIAŁ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 31
 1. Organizację pracy Poradni regulują ustawy i rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej oraz uchwały Rady Miejskiej w Legnicy.
 2. Poradnia prowadzi dokumentację wewnętrzną zgodnie z obowiązującymi regulacjami prawnymi.
 3. Pracownicy pedagogiczni zatrudnieni w Poradni podlegają awansowi zawodowemu zgodnie z regulacjami prawnymi określonymi przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.
 4. Poradnia używa następujących pieczęci urzędowych:
  1. firmowej o treści:
   PORADNIA
   PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 2
   59-220 Legnica, ul. Witelona 8
   tel./fax 76-723-31-00
   Regon 390035507, NIP 691-22-00-080
  2. okrągłych (małej i dużej) z godłem i napisem w otoku.
 5. Poradnia z siedzibą w Środowiskowym Centrum Integracyjno – Profilaktycznym używa następującej pieczęci firmowej:
    PORADNIA
    PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNA Nr 2
    Środowiskowe Centrum
    Integracyjno-Profilaktyczne
    59-220 Legnica, ul.B. Chrobrego 13
   tel. 76 72-33-102
§ 32
 1. Zmiany w Statucie Poradni wprowadza się w przypadku:
  1. zmian zachodzących w przepisach prawa powszechnego i lokalnego;
  2. potrzeby nowych rozwiązań organizacyjnych w funkcjonowaniu Poradni;
  3. zaleceń organów kontrolnych;
  4. innych potrzeb.
 2. Nowy Statut Poradni i jego zmiany uchwala Rada Pedagogiczna na zasadach i w trybie określonym w obowiązującym Regulaminie, stanowiącym dokument wewnętrzny placówki.
§ 33
 1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Statutem obowiązują postanowienia przepisów zawartych w nadrzędnych aktach prawnych.
 2. Statut wchodzi w życie z dniem uchwalenia przez Radę Pedagogiczną Poradni.

Statut obowiązuje od 01.02.2011r.
Tekst jednolity statutu po wprowadzeniu zmian z dnia 17.09.2014r.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie MEN z dnia 1 lutego 2013r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych (Dz.U. z dnia 13 lutego 2013r., poz.199).
 • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 11 grudnia 2007r. w sprawie ramowego statutu publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej (Dz.U. Nr 228 poz.1492 z późniejszymi zmianami).
 • Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami).