Zespół ds. Doradztwa Zawodowego

Pomoc na rzecz dzieci i młodzieży

 1. Diagnoza psychologiczno-pedagogiczna preferencji i predyspozycji edukacyjno-zawodowych uczniów na wszystkich etapach kształcenia, w tym uczniów z chorobami przewlekłymi i z niepełnosprawnością.
 2. Grupowe zajęcia przygotowujące gimnazjalistów do wyboru zawodu i kierunku dalszego kształcenia, poprzez:
  • Uświadomienie uczniom roli zainteresowań i mocnych stron w konstruowaniu planów zawodowych.
  • Podniesienie poczucia własnej wartości poprzez określenie osobistego potencjału.
  • Zwiększenie wiedzy uczniów o zawodach i środowiskach pracy.
  • Inspirowanie młodzieży do myślenia o własnych zasobach w kontekście przyszłej aktywności zawodowej.
  • Rozwijanie umiejętności uwzględniania przy wyborze zawodu indywidualnych możliwości psychofizycznych oraz dostrzegania barier zdrowotnych uniemożliwiających wykonywanie konkretnych zawodów.
  • Zapoznanie uczniów ze źródłami informacji edukacyjno – zawodowej.
 3. Grupowe zajęcia aktywizujące uczniów szkół ponadgimnazjalnych do planowania kariery edukacyjno- zawodowej, poprzez:
  • Zwiększenie motywacji uczniów do planowania i kierowania własnym rozwojem edukacyjnym i zawodowym.
  • Samoocenę zainteresowań zawodowych i predyspozycji warunkujących optymalny wybór obszaru aktywności zawodowej.
  • Poszerzenie wiedzy z zakresu rekrutacji na studia wyższe -wykazanie związku między wynikami egzaminów maturalnych a możliwościami dalszego kształcenia.
  • Rozwijanie umiejętności planowania kolejnych oraz alternatywnych kroków zmierzających do zdobycia wybranego zawodu.
  • Uświadomienie młodzieży konieczności uwzględniania oczekiwań rynku pracy w procesie wyboru zawodu.
  • Zapoznanie uczniów ze źródłami informacji edukacyjno – zawodowej.
  • Zwiększenie motywacji młodzieży do szukania zatrudnienia oraz uświadomienie potrzeby mobilności zawodowej i przestrzennej.
  • Inspirowanie młodzieży do postrzegania własnych zasobów jako atutów przydatnych w określonym obszarze zawodowym.
 4. Indywidualne doradztwo edukacyjno-zawodowe dla uczniów gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych.
 5. Badania przesiewowe uzdolnień i zainteresowań uczniów klas I gimnazjum.
 6. Grupowe zajęcia dla uczniów klas maturalnych kształtujące umiejętność obniżania napięcia spowodowanego stresem przedegzaminacyjnym.

Wspomaganie nauczycieli

 1. Prowadzenie spotkań informacyjno-szkoleniowych dla pedagogów szkolnych, wychowawców i nauczycieli jako cyklicznego procesu związanego z realizacją Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego.
 2. Wsparcie merytoryczne w planowaniu i realizacji zadań z zakresu orientacji i doradztwa edukacyjno – zawodowego na różnych etapach kształcenia.
 3. Pomoc w rozpoznawaniu i rozwijaniu zainteresowań, predyspozycji i uzdolnień uczniów poprzez indywidualne konsultacje oraz działalność informacyjno –szkoleniową.

Wspomaganie rodziców

 1. Grupowe spotkania informacyjno-edukacyjne przygotowujące rodziców do roli doradców swoich dzieci w konstruowaniu ścieżki kariery edukacyjnej i zawodowej.
 2. Udzielanie indywidualnych porad i konsultacji.
 3. Wydawanie opinii lub informacji o wynikach przeprowadzonych badań.

Pomoc na rzecz osób bezrobotnych

 1. Wsparcie psychologiczne i informacyjno – edukacyjne osób poszukujących zatrudnienia.
 2. Dzień Doradztwa Zawodowego, organizowany we współpracy z instytucjami rynku pracy.
Zainteresowani uczniowie, nauczyciele i rodzice mogą skorzystać w Poradni z gromadzonych i systematycznie aktualizowanych zasobów informacji edukacyjno – zawodowej.

Realizacja zadań wynikających z programu zewnętrznego wsparcia szkół i placówek w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego – „Legnicka szkoła doradztwa edukacyjno-zawodowego” (we współpracy z ODMiDN oraz Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną Nr 1), mającego na celu:

 • stworzenie jednolitego, zintegrowanego modelu systemu doradztwa edukacyjno-zawodowego dla uczniów legnickich szkół na wszystkich poziomach kształcenia;
 • zapewnienie wsparcia pedagogom, nauczycielom, wychowawcom oraz doradcom zawodowym w realizacji zajęć w przedmiotowym obszarze;
 • utworzenie sieci współpracy umożliwiającej wymianę doświadczeń doradców zawodowych, pedagogów, nauczycieli, dyrektorów szkół z wykorzystaniem platformy edukacyjnej;
 • utworzenie sieci instytucji i organizacji świadczących usługi w zakresie doradztwa edukacyjno-zawodowego.

Projekt harmonogramu działań w ramach LSDEZ obejmuje:

 • określenie potrzeb szkół związanych z realizacją Wewnątrzszkolnego Systemu Doradztwa Zawodowego;
 • przeprowadzenie ankiet wśród uczniów i rodziców w zakresie ich potrzeb i oczekiwań dotyczących doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 • wskazanie obszarów pracy szkoły w zakresie WSDZ, które wymagają wsparcia i doskonalenia;
 • wstępne opracowanie standardów usług doradczych dla uczniów legnickich szkół;
 • uruchomienie internetowej bazy Informacji Edukacyjno-Zawodowej;
 • utworzenie sieci współpracy i samokształcenia szkolnych koordynatorów doradztwa edukacyjno-zawodowego;
 • utworzenie sieci osób i instytucji działających na rzecz doradztwa edukacyjno-zawodowego.