Zespół ds. Kompleksowego Wspomagania Szkół

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 1 lutego 2013 r. w sprawie szczegółowych zasad działania publicznych poradni psychologiczno-pedagogicznych, w tym publicznych poradni specjalistycznych od 1 stycznia 2016 r., poradnie realizują zadania polegające na wspomaganiu przedszkoli, szkół i placówek. Istotą nowego modelu wspomagania jest wpisanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w szersze działania, których celem jest rozwój całej szkoły rozumianej jako organizacja ucząca się. U podstaw wprowadzanej zmiany leży przekonanie o dużym znaczeniu ewaluacji pracy szkoły. Dzięki niej może ona skutecznie planować własny rozwój, a także kierować wsparcie tam, gdzie jest ono faktycznie potrzebne.

W Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 kompleksowym wspomaganiem zajmuje się Zespół ds. Kompleksowego Wspomagania Szkół.

Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek obejmuje:

 • pomoc w diagnozowaniu potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
 • ustalenie sposobów działania prowadzących do zaspokojenia potrzeb przedszkola, szkoły lub placówki;
 • zaplanowanie form wspomagania i ich realizację;
 • wspólną ocenę efektów i opracowanie wniosków z realizacji zaplanowanych form wspomagania.

Wspomaganie przedszkoli, szkół i placówek to także:

 • organizowanie i prowadzenie sieci współpracy i samokształcenia dla nauczycieli i wychowawców, którzy w zorganizowany sposób współpracują ze sobą w celu doskonalenia swojej pracy, w szczególności przez wymianę doświadczeń.
Zadania Zespołu zrealizowane od roku szkolnego 2016/2017
 • Przeprowadzenie procedury wspomagania w szkołach, które zostały zgłoszone do udziału w realizacji zadania.
 • Prowadzenie spotkań w ramach sieci współpracy i samokształcenia.
 • Rozpowszechnianie informacji o celach i założeniach nowego systemu wspomagania szkół.
 • Udział członków zespołu w szkoleniach specjalistycznych p.t. „Sieci współpracy i samokształcenia jako element wspomagania placówek oświatowych Dolnego Śląska”.

Zespół ds. Gromadzenia i Upowszechniania Informacji Pedagogicznej

Zadaniem Zespołu jest m.in. tworzenie przekazu informacji elektronicznej o działalności placówki oraz organizowanie bazy informacji pedagogicznej. Informacja pedagogiczna, prowadzona na stronie internetowej Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej Nr 2 w Legnicy ma na celu systematyczne gromadzenie i udostępnianie opracowań i materiałów edukacyjnych, pozyskiwanych w sieci. Materiały te są uporządkowane tematycznie, zgodnie z potrzebami placówki oraz szerokiego kręgu klientów Poradni.

Informacja pedagogiczna jest częścią zadań pracy zespołu ds. Gromadzenia i Upowszechniania Informacji Pedagogicznej, wchodzącej w skład zespołu organizacyjnego Poradni pn. Zespół ds. Kompleksowego Wspomagania Szkół. Prace nad utworzeniem bazy Informacji Pedagogicznej rozpoczęły się z początkiem roku szkolnego 2014/2015 i miały na celu zaprojektowanie działów Informacji Pedagogicznej, a następnie systematyczne jej budowanie, uzupełnianie, poszerzanie. Prace te odbywały się przy współpracy specjalistów zatrudnionych w Poradni: psychologów i pedagogów, a także administratora strony internetowej Poradni.

Baza Informacja Pedagogiczna została utworzona na potrzeby Poradni. Jest działem stale rozwijającym się, gdyż ulega stałemu poszerzeniu zarówno w miarę potrzeb placówki jak i jej klientów. Do bazy informacji pedagogicznej są pozyskiwane aktualnie interesujące tematyki, wynikające z priorytetów Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Dolnośląskiego, realizacji zadań statutowych Poradni. Wśród informacji, które są częścią działu znalazły się:

 • Priorytety Ministra Edukacji Narodowej i Kuratora Dolnośląskiego.
 • Aktualne akty prawne regulujące pracę Poradni oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Zbiór materiałów do pobrania, które dotyczą udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej dzieciom i młodzieży o specjalnych potrzebach edukacyjnych, wspierania działań opiekuńczo-wychowawczych przez rodziców i nauczycieli, a także podejmowania działań profilaktycznych.
 • Adresy internetowe pomocne przy szukaniu rozwiązań, odpowiedzi lub inspiracji do organizacji pomocy psychologiczno-pedagogicznej.