Zespół ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej na Rzecz Dzieci

Opieka nad małymi dziećmi i ich rodzicami obejmuje przedział wiekowy od 0 do czasu podjęcia nauki w szkole. W ramach tej opieki oferowana jest pomoc psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna i rehabilitacyjna skierowana do dzieci, ich rodziców i nauczycieli.

Korzystanie z pomocy udzielanej przez Poradnię jest dobrowolne i nieodpłatne.

Koordynator – Monika Mastalerz – numer telefonu – 767233100

Oferta Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
na Rzecz Dzieci
Rok szkolny 2017/2018

Badania logopedyczne, psychologiczne i pedagogiczne dzieci prowadzone są na pisemny wniosek rodziców/prawnych opiekunów dziecka.

O kontakt z pracownikami Poradni proszeni są szczególnie Rodzice dzieci 3-6-letnich o specjalnych potrzebach edukacyjnych (wysokie zdolności ogólne, przewlekła choroba, niepełnosprawność ruchowa, mózgowe porażenie dziecięce, autyzm wczesnodziecięcy, niepełnosprawność intelektualna, zaburzenia komunikacji językowej, niedowidzenie, niedosłuch, inne) w celu określenia dla nich odpowiedniej formy i warunków kształcenia oraz form pomocy psychologiczno – pedagogicznej.

Formy pomocy:

Pomoc na rzecz dzieci

Diagnozowanie dzieci w wieku przedszkolnym oraz opiniowanie:

 1. Diagnozowanie poziomu rozwoju, potrzeb i możliwości, zaburzeń rozwojowych i zachowań dysfunkcyjnych dzieci (badania psychologiczne, pedagogiczne, logopedyczne dzieci). Dziecko na badanie zgłasza rodzic/prawny opiekun osobiście lub telefonicznie (wymagany jest PESEL dziecka).
 2. Wydawanie na wniosek rodziców/prawnych opiekunów opinii lub informacji o wynikach diagnozy.
 3. Wydawanie na wniosek rodziców/prawnych opiekunów opinii o potrzebie wczesnego wspomagania rozwoju lub/i orzeczeń o potrzebie kształcenia specjalnego dla dzieci niepełnosprawnych z zaburzeniami i odchyleniami rozwojowymi, wymagających wspomagania rozwoju w trakcie zajęć specjalistycznych oraz stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy. Wymagane jest zgłoszenie dziecka do rejonowej poradni psychologiczno-pedagogicznej na badania diagnostyczne. Druki wniosku oraz zaświadczenia lekarskiego w celu określenia stanu zdrowia dziecka i stwierdzenia niepełnosprawności do pobrania na stronie internetowej lub w sekretariacie Poradni.

Zajęcia specjalistyczne:

 • terapia pedagogiczna dzieci z rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego – M. Mastalerz
 • terapia EEG Biofeedback – M. Mastalerz, I. Urbanek, B. Kolasiewicz
 • terapia surdopedagogiczna – D. Zawistowska
 • terapia tyflopedagogiczna – I. Urbanek
 • terapia logopedyczna – M. Ksieniewicz

Zajęcia specjalistyczne dla dzieci odroczonych od obowiązku szkolnego, z istotnymi zaburzeniami rozwojowymi odbywają się na terenie Poradni.
Dzieci na zajęcia kwalifikowanie są po diagnozie psychopedagogicznej i/lub logopedycznej.
Zainteresowani rodzice powinni kontaktować się telefonicznie lub osobiście z terapeutami
w celu ustalenia warunków, wymagana jest zgoda i współpraca rodziców.

 1. Programy przesiewowe (prowadzone na terenie placówek realizujących roczne przygotowanie przedszkolne):
  • badania przesiewowe dzieci sześcioletnich „Będę uczniem”, jako podstawa wczesnej interwencji i profilaktyka trudności szkolnych – realizator M. Mastalerz
  • badania przesiewowe „Rozwój kompetencji społecznych dziecka 6-letniego”, jako podstawa profilaktyki zaburzeń emocjonalno–społecznych i adaptacyjnych – realizator: A. Pliszka
  • badania przesiewowe wzroku systemem „Widzę …” dzieci 6–letnich – jako podstawa wczesnego wykrywania wad wzroku – realizator: M. Mastalerz
  • przesiewowe badanie logopedyczne dzieci objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym – realizator: M. Ksieniewicz

Zajęcia warsztatowe:
(prowadzone na terenie placówek realizujących roczne przygotowanie przedszkolne)

 • Raz, dwa, trzy – liczysz Ty!” – warsztaty dla dzieci objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym, promujące naukę matematyki. ( wg zgłoszeń – maksymalnie w 10 placówkach) – realizator : B. Kolasiewicz
 • „Ja i moje ciało – jak stawiać granice – zły dotyk” – zajęcia warsztatowe dla dzieci 5-6 letnich” – realizator: M. Mastalerz

WAŻNE!

Druki formularzy zgłoszeniowych oraz informacje o badaniach przesiewowych znajdują się do pobrania na naszej stronie internetowej. Prosimy, aby dyrektor placówki lub zainteresowany nauczyciel uzgadniał telefonicznie lub osobiście z pracownikami Poradni zapotrzebowanie na wybraną formę pomocy. Pomoc na terenie placówek udzielana będzie według kolejności zgłoszeń lub rangi problemu.

Wspomaganie nauczycieli
  1. Działalność konsultacyjno-instruktażowa:
   • w odniesieniu do zgłaszanych problemów obserwowanych przez nauczycieli,
   • w zakresie pomocy w doborze metod i form pracy z dzieckiem wymagającym opieki psychologiczno-pedagogicznej,
   • w odniesieniu do wyników badań przesiewowych przeprowadzonych przez pracowników Poradni.
  2. Wsparcie merytoryczne nauczycieli w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie placówek, w tym:
   • współpraca przy opracowaniu indywidualnych programów edukacyjno-terapeutycznych dla dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego,
   • konsultowanie przypadków,- obserwacja dziecka w grupie,
   • określeniu warunków pracy z dzieckiem posiadającym opinię lub orzeczenie,
   • pomoc wynikająca z bieżących potrzeb zgłaszanych przez placówki,
   • udzielanie porad, instruktaży na podstawie wyników badań diagnostycznych,
   • wspomaganie nauczycieli przedszkoli w ramach opieki logopedycznej: konsultacje i doradztwo logopedyczne dla nauczycieli w zakresie pomocy dostosowania form i metod pracy dydaktycznej dla potrzeb dzieci z zaburzeniami mowy, programów logopedycznych, oceny mowy,
   • interwencja kryzysowa ( pomoc i wsparcie w nagłych wypadkach losowych).
  3. Prowadzenie zajęć informacyjno-edukacyjnych oraz udział w spotkaniach Rad Pedagogicznych.

Proponowana tematy:

   • „Dziecko z zaburzeniem mowy – rozwój mowy dziecka, profilaktyka i terapia zaburzeń mowy” – realizator : M. Kieniewicz,
   • „Kształtowanie kompetencji matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym”- forma warsztatowa. – realizator : A. Pliszka.

Tematyka spotkań może zostać rozszerzona i wynikać z ustaleń i potrzeb zgłaszanych przez dyrektorów przedszkoli.

  1. Wspomaganie nauczycieli w zakresie edukacji rodziców.

Proponowana tematyka spotkań informacyjno-edukacyjnych dla rodziców na terenie przedszkoli i oddziałów rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego przy placówkach szkolnych:

  • Profilaktyka agresji u dzieci w wieku przedszkolnym” – realizator: Z. Ostapów
  • „ Jak chronić dziecko przed molestowaniem seksualnym” – spotkanie edukacyjne dla rodziców dzieci w wieku 3-9 lat. (I semestr) – realizator: B. Kolasiewicz,
  • „Jak przygotować dziecko do podjęcia nauki w kl. I” – realizator: A. Pliszka
  • „Konstruktywne metody wychowawcze” – realizator: Z. Ostapów
  • „Adaptacja dzieci rozpoczynających pobyt w przedszkolu” ( temat do realizacji przed rozpoczęciem roku szkolnego ) – realizator: Z. Ostapów
  • „Domowa matematyka – rozwijanie umiejętności matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym”- realizator: A. Pliszka
  • „Dziecko z zaburzeniem mowy – rozwój mowy dziecka, profilaktyka i terapia zaburzeń mowy” – realizator: M. Ksieniewicz
  • Środki masowego przekazu – bezpieczeństwo w sieci”- realizator: M. Mastalerz

Tematyka spotkań może zostać rozszerzona i wynikać z ustaleń i potrzeb zgłaszanych przez dyrektorów przedszkoli.

Wspomaganie rodziców
 1. „Szkoła dla rodziców” – trening umiejętności wychowawczych – zajęcia warsztatowe dla rodziców realizowane na terenie PPP-2 – zainteresowani rodzice proszeni są o kontakt z psycholog Z. Ostapów.
 2. Wspomaganie przedszkoli /oddziałów przedszkolnych przy szkołach w zakresie edukacji rodziców we wskazanej przez placówkę problematyce na podstawie złożonego formularza zgłoszeniowego.
 3. Porady indywidualne dla rodziców, prowadzone przez pedagoga, psychologa i logopedę.
 4. Doradztwo w zakresie rozwiązywania trudności wychowawczych i edukacyjnych.
 5. Spotkania z rodzicami dzieci w placówkach po badaniach przesiewowych – porady w formie indywidualnych konsultacji.
 6. Informowanie rodziców o metodach i formach pomocy, udzielanej przez naszą placówkę oraz o zasadach zgłaszania się do poradni.