Zespół ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej na Rzecz Dzieci

Opieka nad małymi dziećmi i ich rodzicami obejmuje przedział wiekowy od 0 do czasu podjęcia nauki w szkole. W ramach tej opieki oferowana jest pomoc psychologiczna, pedagogiczna, logopedyczna i rehabilitacyjna skierowana do dzieci, ich rodziców i nauczycieli.

Oferta Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
na Rzecz Dzieci
Rok szkolny 2016/2017

Pomoc na rzecz dzieci
 1. Diagnozowanie dzieci w wieku przedszkolnym oraz opiniowanie:
  • diagnoza psychologiczna dzieci od 0 do 6 roku życia,
  • diagnoza psychologiczna dzieci do 3 roku życia (na potrzeby objęcia opieką Zespołu WWR),
  • diagnoza psychologiczna dzieci z wadami zmysłów,
  • diagnoza pedagogiczna dzieci z wadami zmysłów,
  • diagnoza logopedyczna dzieci w wieku przedszkolnym,
  • badania kontrolne dzieci zakwalifikowanych po badaniach przesiewowych,
  • diagnoza na potrzeby terapii EEG Biofeedback,
  • opiniowanie po badaniach diagnostycznych.
 2. Zajęcia specjalistyczne:
  • terapia pedagogiczna dzieci z rocznego obowiązkowego przygotowania przedszkolnego posiadających orzeczenie do kształcenia specjalnego,
  • terapia pedagogiczna dzieci odroczonych od obowiązku szkolnego,
  • terapia EEG Biofeedback,
  • terapia surdopedagogiczna,
  • terapia tyflopedagogiczna,
  • terapia logopedyczna.
 3. Programy przesiewowe (prowadzone na terenie placówek realizujących roczne przygotowanie przedszkolne):
  • badania przesiewowe dzieci sześcioletnich „Będę uczniem”, jako podstawa wczesnej interwencji i profilaktyka trudności szkolnych,
  • badania przesiewowe „Rozwój kompetencji społecznych dziecka 6-letniego”, jako podstawa profilaktyki zaburzeń emocjonalno – społecznych i adaptacyjnych,
  • badania przesiewowe wzroku systemem „Widzę …” dzieci 6–letnich – jako podstawa wczesnego wykrywania wad wzroku,
  • badanie przesiewowe mowy.
 4. Zajęcia warsztatowe dla dzieci wspierające ich rozwój społeczno-emocjonalny – „Tajemnica uczuć”.
Wspomaganie nauczycieli
  1. Działalność konsultacyjno-instruktażowa:
   • w odniesieniu do zgłaszanych problemów obserwowanych przez nauczycieli,
   • w zakresie pomocy w doborze metod i form pracy z dzieckiem wymagającym opieki psychologiczno-pedagogicznej,
   • na podstawie wyników badań przesiewowych przeprowadzonych przez pracowników Poradni.
  2. Wsparcie merytoryczne nauczycieli w zakresie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej na terenie placówek, w tym:
   • pomoc w opracowaniu IPET,
   • określeniu warunków pracy z dzieckiem posiadającym opinię lub orzeczenie.
  3. Prowadzenie zajęć informacyjno-edukacyjnych oraz udział w zebraniach Rad Pedagogicznych.

Proponowana tematyka spotkań na terenie placówek:

   • „Kształtowanie kompetencji matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym” – forma warsztatowa,
   • „Dziecko z niepełnosprawnością w przedszkolu”.

Proponowana tematyka spotkań na terenie PPP-2:

   • „Budowanie kompetencji społecznych dzieci w wieku przedszkolnym” – forma warsztatowa.

Tematyka spotkań może dotyczyć innych potrzeb zgłoszonych przez placówkę

  1. Wspomaganie nauczycieli w ramach opieki logopedycznej – zajęcia edukacyjne.

Problematyka spotkań może dotyczyć:

   • pogłębienia wiedzy w zakresie umiejętności prowadzenia obserwacji dzieci z zaburzeniami mowy,
   • dostosowania form i metod pracy dydaktycznej do potrzeb dzieci z zaburzeniami mowy,
   • indywidualne konsultacje i doradztwo logopedyczne dla zainteresowanych nauczycieli w zakresie pomocy przy opracowywaniu przez nauczyciela arkusza oceny końcowej pod kątem mowy, programów logopedycznych,
   • rozpowszechniania materiałów do ćwiczeń logopedycznych z dziećmi.
  1. Wspomaganie nauczycieli w zakresie edukacji rodziców.

Proponowana tematyka spotkań informacyjno-edukacyjnych dla rodziców na terenie placówek szkolnych/przedszkolnych:

  • „Jak przygotować dziecko do podjęcia nauki w kl. I”.
  • „Profilaktyka agresji u dzieci w wieku przedszkolnym”.
  • „Konstruktywne metody wychowawcze”.
  • „Adaptacja dzieci rozpoczynających pobyt w przedszkolu” (temat do realizacji na początku roku szkolnego).
  • „Cmokam i kląskam z moim maluchem – jak prowadzić zabawy logopedyczne z dzieckiem”.
  • „Domowa matematyka – rozwijanie umiejętności matematycznych dzieci w wieku przedszkolnym”.
  • „Stawiam na zdrowie – jak dbać o higieniczny tryb życia mojego dziecka”.
  • „Profilaktyka wad postawy”.
  • „Czy telewizja to wróg naszych dzieci?”
  • „Stymulowanie zdolności intelektualnych dziecka w wieku przedszkolnym”.
  • Program profilaktyczny skierowany do rodziców – „Jak wspomagać dobry start dziecka w szkole”.
Wspomaganie rodziców
 1. „Szkoła dla rodziców” – warsztaty umiejętności wychowawczych realizowane na terenie PPP-2.
 2. Wspomaganie przedszkoli /oddziałów przedszkolnych przy szkołach w zakresie edukacji rodziców we wskazanej przez placówkę problematyce.
 3. Logopedyczne zajęcia edukacyjne dla rodziców pt. „Sposoby wspierania rozwoju mowy dziecka” – realizowane na terenie przedszkoli/placówek przedszkolnych na podstawie złożonego formularza zgłoszeniowego.
 4. Porady indywidualne dla rodziców, prowadzone przez pedagogów, psychologów i logopedę.
 5. Doradztwo w zakresie rozwiązywania trudności wychowawczych i edukacyjnych.