Zespół ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej na Rzecz Uczniów

W zakresie zadań Zespołu prowadzone są czynności o charakterze diagnozy, profilaktyki i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Głównym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży na każdym szczeblu kształcenia. Jako działania pośrednie podejmowane są czynności na rzecz wspomagania dydaktycznej roli szkoły oraz wspomagania rodziców w pełnieniu ich roli opiekuńczej nad dzieckiem. Pracownicy działu wykonują psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne diagnozy w celu określenia potencjalnych możliwości uczniów i wskazania przyczyn występujących trudności szkolnych. Ponadto praca Zespołu polega także na podejmowaniu czynności profilaktycznych i terapeutycznych na rzecz uczniów i młodzieży stykających się z zagrożeniami społecznymi i przejawiających trudności wychowawcze. Proces planowania i realizowania działań profilaktyczno-terapeutycznych oparty jest na diagnozie psychologiczno-pedagogicznej ukierunkowanej na określenie przyczyn występowania trudności wychowawczych uczniów lub zagrożeń społecznych ich dotyczących. W oparciu o wyniki diagnozy podejmuje się działania naprawcze lub profilaktyczne obejmujące uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Działania pomocowe prowadzone są również na terenie szkół i placówek w ramach wspomagania działalności profilaktyczno-wychowawczej.

Oferta Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
na Rzecz Uczniów
Rok szkolny 2017/2018

Pomoc na rzecz uczniów
 1. Diagnozowanie i opiniowanie uczniów w wieku szkolnym
 2. Orzecznictwo
 3. Terapia psychologiczna:
  • Terapia indywidualna dzieci i młodzieży z zaburzeniami sfery emocjonalno-społecznej,
  • Terapeutyczne rozmowy indywidualne z uczniem
 4. Terapia pedagogiczna:
  • Terapia uczniów klas I-III,
  • Terapia uczniów klas IV-VI,
  • Terapia EEG Biofeedback,
  • Terapia surdopedagogiczna,
  • Terapia tyflopedagogiczna,
  • Terapia logopedyczna
  • Trening umiejętności szkolnych w oparciu o techniki zapamiętywania dla uczniów z wyższymi niż przeciętne możliwościami intelektualnymi z klas IV-VII,
  • Arteterapia dla uczniów wymagających stymulacji rozwoju poznawczego i społecznego z klas I-VII.
 5. Programy przesiewowe:
  • Program przesiewowych badań wzroku systemem „Widzę” uczniów klas I szkół podstawowych.
  • Program przesiewowych badań logopedycznych uczniów klas I.
  • Program przesiewowych badań „Wczesnego wykrywania dysleksji” dla uczniów klas II
 6. Prowadzenie na terenie szkół programów pomocowych dla klas zgodnie ze stwierdzonym problemem.
 7. Prowadzenie programów profilaktycznych i edukacyjnych.

Uczniowie szkół podstawowych:

 • „Nauka radzenia sobie ze złością” program uczący radzenia sobie ze złością w sposób konstruktywny.
 • „Moje uczucia” program dla uczniów klas I – III uczący rozpoznawania i odreagowywania emocji.
 • Program w oparciu o „Trening Zastępowania Agresji” rozwijający umiejętności społeczne i uczący nieagresywnych sposobów radzenia sobie z przykrymi emocjami w sytuacjach trudnych.- program realizowany jest cały semestr z jedną grupą
 • „Dopalaczom mówię NIE” dla uczniów szkół podstawowych kl. VI-VII i gimnazjum
 • Warsztaty: „Nowoczesne techniki i style uczenia się” dla klas IV-VII – celem zajęć jest zapoznanie uczniów z alternatywnymi sposobami nauki.
 • Psychologiczne aspekty odbioru mediów” program dla klas IV-VII i gimnazjum, którego celem jest zwiększenie poziomu krytycyzmu w przyjmowaniu informacji medialnej

Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:

 • „Cyberprzemooc”- program zwiększający wiedzę uczniów na temat przemocy z użyciem nowych technologii oraz kształtujący strategie postępowania w obliczu cyberprzemocy.
 • „Profilaktyka uzależnień niechemicznych”- celem programu jest profilaktyka uzależnień od komputera i Internetu.
 • „Profilaktyka zaburzeń odżywiania” – celem programu jest promowanie zdrowego stylu życia w zakresie stosunku do siebie, swego ciała i sposobu odżywiania.
 • „Rozwiązywanie konfliktów” – celem programu jest zapoznanie uczniów z konstruktywnymi sposobami radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.
 • „Komunikacja interpersonalna’ – celem zajęć jest nauka metod konstruktywnego porozumiewania się oraz rozwijanie korzystnych relacji interpersonalnych.
 • „Nowoczesne techniki i style uczenia się” dla klas II gimnazjum” celem zajęć jest zapoznanie uczniów z alternatywnymi sposobami nauki.
 • „Być wolontariuszem” cykl warsztatów dla szkolnych grup wolontariuszy w szkołach ponadgimnazjalnych zwiększający ich kompetencje społeczne.
 • Warsztat specjalistyczny z zakresu nowoczesnych technik uczenia dla uczniów gimnazjum ze stwierdzonymi specyficznymi trudnościami w uczeniu.
 • „Wykorzystaj swój potencjał i ucz się szybciej” zajęcia z zakresu technik szybkiego uczenia się
 • „Poczucie własnej wartości” program dla młodzieży, którego celem jest wzmacniania u uczestników poczucia własnej wartości
 • „Stres egzaminacyjny ”. program dla maturzystów, którego celem jest wzrost umiejętności radzenia sobie w sytuacjach egzaminu
Wspomaganie rodziców
 1. Terapia rodzin.
 2. Terapia rodziców dzieci z trudnościami emocjonalnymi i w zachowaniu.
 3. Porady i konsultacje indywidualne prowadzone przez pedagogów i psychologów.
 4. Spotkania informacyjno-szkoleniowe na terenie szkół o problematyce zgłaszanej przez szkołę, w tym:
  • „Dziecko z wadą wzroku w szkole” (1 godz.)-spotkanie szkoleniowo-informacyjne
  • „Dopalaczom mówię NIE” jak przeciwdziałać fenomenowi dopalaczy wśród dzieci i młodzieży oraz co możemy zrobić w przypadku podejrzenia zażycia przez ucznia tych środków.
  • „Uzależnienie od komputera i Internetu” przekazanie rodzicom wiedzy na temat problematyki uzależnień niechemicznych
  • „Jak radzić sobie z trudnym zachowaniem dziecka”- przekazanie rodzicom uczniów szkół podstawowych wiedzy na temat uwarunkowań trudnych zachowań u dzieci oraz sposobów zapobiegania niechcianym zachowaniom.
  • „Anoreksja i bulimia psychiczna oraz inne zaburzenia jedzenia” – celem jest zapoznanie rodziców z objawami zaburzeń odżywiania – anoreksji, bulimii psychicznej oraz otyłości. oraz sposobami reagowania, w sytuacji zauważenia niepokojących objawów.
  • „Potrzeby psychiczne dziecka” – celem jest zwiększanie kompetencji rodziców w zakresie rozpoznawania i zaspokajania potrzeb psychicznych dziecka
  • „Jak chronić dziecko przed molestowaniem seksualnym”- spotkanie edukacyjne dla rodziców.
Wspomaganie nauczycieli
 1. Udział w zebraniach Rad Pedagogicznych w tematyce zgłaszanych przez szkołę potrzeb.
 2. Organizowanie i prowadzenie grup wsparcia dla pedagogów i psychologów zatrudnionych w szkołach z rejonu działania Poradni w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia.
 3. Konsultacje i pomoc dla nauczycieli w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 4. Wsparcie merytoryczne nauczycieli w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły, w tym:
  • opracowywanie IPET,
  • określanie warunków pracy z uczniem posiadającym opinię lub orzeczenie.
 5. Prowadzenie zajęć edukacyjno-szkoleniowych o tematyce:
  • „Gry i zabawy językowe- wspomaganie rozwoju prawidłowej wymowy u uczniów klas I SP” warsztaty dla nauczycieli klas I (2 godz.)
  • „Rozwijanie kompetencji matematycznych uczniów klas I SP” –zajęcia warsztatowe dla nauczycieli klas I (2 godz.)
  • „Wpływ zaburzeń funkcji percepcyjno-motorycznych na trudności w uczeniu się matematyki”
  • „Jak interweniować w przypadku mobbingu rówieśniczego. Wprowadzenie do Metody Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego”
  • „Dopalaczom mówię NIE” jak przeciwdziałać fenomenowi dopalaczy wśród uczniów oraz co możemy zrobić w przypadku podejrzenia zażycia przez ucznia tych środków.
  • ‘Uczeń słabowidzący i niewidomy w szkole”
  • „Wybrane formy arteterapii w pracy z uczniem niepełnosprawnym lub niedostosowanym społecznie”
  • „Porozumienie bez przemocy R. Marshalla -warsztaty komunikacji”
  • „Przeciwdziałanie zachowaniom agresywnym w oparciu o Trening Zastępowania Agresji A. Goldsteina”
Oferta organizowanych przez Poradnię imprez otwartych:

(informacja o terminach będzie dostępna na stronie Poradni, w zakładce Aktualności)

 • EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI
 • DZIEŃ OTWARTY „SOBOTA Z LOGOPEDĄ”