Dział ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej na Rzecz Uczniów

W zakresie zadań działu prowadzone są czynności o charakterze diagnozy, profilaktyki i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Głównym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży na każdym szczeblu kształcenia. Jako działania pośrednie podejmowane są czynności na rzecz wspomagania dydaktycznej roli szkoły oraz wspomagania rodziców w pełnieniu ich roli opiekuńczej nad dzieckiem. Pracownicy działu wykonują psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne diagnozy w celu określenia potencjalnych możliwości uczniów i wskazania przyczyn występujących trudności szkolnych. Ponadto praca działu polega na podejmowaniu czynności profilaktycznych i terapeutycznych na rzecz uczniów i młodzieży stykających się z zagrożeniami społecznymi i przejawiających trudności wychowawcze. Proces planowania i realizowania działań profilaktyczno-terapeutycznych oparty jest na diagnozie psychologiczno-pedagogicznej ukierunkowanej na określenie przyczyn występowania trudności wychowawczych uczniów lub zagrożeń społecznych ich dotyczących. W oparciu o wyniki diagnozy podejmuje się działania naprawcze lub profilaktyczne obejmujące uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Działania pomocowe prowadzone są również na terenie szkół i placówek w ramach wspomagania działalności profilaktyczno-wychowawczej.

Oferta Działu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
na Rzecz Uczniów
Rok szkolny 2018/2019

Pomoc na rzecz uczniów
 1. Diagnozowanie i opiniowanie uczniów w wieku szkolnym
 2. Orzecznictwo
 3. Terapia psychologiczna:
  • Indywidualna terapia psychologiczna dzieci i młodzieży niedostosowanych społecznie, zagrożonych niedostosowaniem społecznym, z zaburzeniami emocji i zachowania, niepełnosprawnych – osoba prowadząca B. Kolasiewicz
  • Terapia psychologiczna uczniów z Zespołem Aspergera – osoba prowadząca B. Kolasiewicz
 4. Terapia pedagogiczna:
  • Terapia uczniów klas I-III – osoba prowadząca A. Pliszka, M. Mastalerz
  • Terapia uczniów klas IV-VIII z zaburzeniami w zakresie rozwoju funkcji percepcyjno-motorycznych – osoby prowadzące: E. Biszko, J. Szydlak
  • Terapia EEG Biofeedback – osoby prowadzące: M. Mastalerz, I. Urbanek
  • Terapia surdopedagogiczna dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – osoba prowadząca D. Zawistowska
  • Terapia tyflopedagogiczna dla uczniów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego – osoba prowadząca I. Urbanek
  • Terapia logopedyczna – osoba prowadząca D. Zawistowska
 5. Zajęcia grupowe dla uczniów prowadzone na terenie poradni:
  • Kształcenie umiejętności szkolnych w oparciu o nowoczesne techniki uczenia dla uczniów z klas VI-VIII ze stwierdzonymi trudnościami w nauce – osoba prowadząca E. Biszko
  • Zajęcia zwiększające kompetencje emocjonalno- społeczne dla uczniów klas III-IV SP – osoba prowadząca E. Piszczałka
  • „Wykorzystaj swój potencjał ”- cykl warsztatów dla uczniów zdolnych – osoba prowadząca: B. Kolasiewicz
 6. Programy przesiewowe:
  • Program przesiewowych badań wzroku systemem „Widzę” uczniów klas I szkół podstawowych.- zgłoszenia do końca grudnia,
  • Program przesiewowych badań logopedycznych uczniów klas I,
  • Program przesiewowych badań „Wczesnego wykrywania ryzyka dysleksji” dla uczniów klas I – zgłoszenia do końca grudnia, dla uczniów klas II – zgłoszenia do końca października.
 7. Prowadzenie na terenie szkół interwencji w przypadku przemocy rówieśniczej (nękanie, mobbing) wg metody Wspólnej Sprawy wg Kena Rigbiego- ok. 4 spotkania raz w tygodniu – osoba prowadząca B. Kolasiewicz
 8. Prowadzenie na terenie szkół programów pomocowych dla klas zgodnie ze stwierdzonym problemem – osoby prowadzące: U. Jaśkiewicz, D. Koziorowska
 9. Prowadzenie na terenie szkół programów profilaktycznych i edukacyjnych:

Uczniowie szkół podstawowych:

 • „Nauka radzenia sobie ze złością”(3 godz.) program uczący radzenia sobie ze złością w sposób konstruktywny – osoby prowadzące: U. Jaśkiewicz, D. Koziorowska
 • „Moje uczucia” (3godz.) program dla uczniów klas I – III uczący rozpoznawania i odreagowywania emocji – osoby prowadzące: U. Jaśkiewicz, D. Koziorowska
 • Program w oparciu o „Trening Zastępowania Agresji”rozwijający umiejętności społeczne i uczący nieagresywnych sposobów radzenia sobie z przykrymi emocjami w sytuacjach trudnych.- program realizowany jest cały semestr z jedną grupą – osoby prowadzące: U. Jaśkiewicz, D. Koziorowska
 • „Dopalaczom mówię NIE” (2 godz.) dla uczniów szkół podstawowych kl. VI-VIII i kl. III gimnazjum – zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień – osoba prowadząca E. Biszko
 • Warsztaty: „Zagrożenia internetowe” (2 godz.) warsztaty z zakresu profilaktyki zagrożeń w sieci – osoba prowadząca E. Biszko
 • „Kształtowanie kreatywnego myślenia” (3 godz.) dla uczniów klas VIII- zajęcia rozwijające twórcze myślenie – osoby prowadzące: U. Jaśkiewicz, D. Koziorowska
 • „Metody efektywnej nauki i myślenia twórczego” (2 godz.) dla uczniów klasy IV szkół podstawowych – zajęcia uczące technik zapamiętywania – osoby prowadzące E. Piszczałka, J. Strojek
 • „Nowoczesne techniki i style uczenia się” dla klas IV-VIII (2×2 godz.) celem zajęć jest zapoznanie uczniów z alternatywnymi sposobami nauki – osoba prowadząca E. Biszko
 • „Jestem bezpieczny w sieci” (2 godz.) zajęcia edukacyjno-warsztatowe dla uczniów klas I-III szkół podstawowych – osoba prowadząca B. Kolasiewicz

Uczniowie szkół ponadpodstawowych:

 • „Dopalaczom mówię NIE” (2 godz.) zajęcia z zakresu profilaktyki uzależnień – osoba prowadząca E. Biszko
 • „Zagrożenia internetowe” (2 godz.) warsztaty z zakresu profilaktyki zagrożeń w sieci – osoba prowadząca E. Biszko
 • „Profilaktyka uzależnień niechemicznych” (2 godz.) celem programu jest profilaktyka uzależnień od komputera i Internetu – osoba prowadząca E. Piszczałka
 • „Profilaktyka zaburzeń odżywiania” (2 godz.) celem programu jest promowanie zdrowego stylu życia w zakresie stosunku do siebie, swego ciała i sposobu odżywiania- osoba prowadząca E. Piszczałka
 • „Kształtowanie kreatywnego myślenia” (3 godz.) zajęcia rozwijające twórcze myślenie – osoby prowadzące: U. Jaśkiewicz, D. Koziorowska
 • „Być wolontariuszem” (3×2 godz.) cykl warsztatów dla szkolnych grup wolontariuszy w szkołach ponadgimnazjalnych zwiększający ich kompetencje społeczne – osoby prowadzące: B. Kolasiewicz, A. Kopala
Wspomaganie rodziców
 1. Systemowa terapia rodzin/konsultacje systemowe – osoba prowadząca B. Kolasiewicz.
 2. Porady i konsultacje indywidualne prowadzone przez pedagogów i psychologów.
 3. „Szkoła dla rodziców” –cykl 10 spotkań zajęć warsztatowych z rodzicami mających na celu rozwijanie u uczestników umiejętności budowania prawidłowych relacji z dziećmi – osoba prowadząca U. Jaśkiewicz
 4. Spotkania informacyjno-szkoleniowe na terenie szkół o problematyce zgłaszanej przez szkołę, w tym:
  • „Uzależnienie od komputera i Internetu” – celem jest przekazanie rodzicom wiedzy na temat problematyki uzależnień niechemicznych – osoba prowadząca E. Piszczałka
  • „Jak radzić sobie z trudnym zachowaniem dziecka” – celem jest przekazanie rodzicom uczniów szkół podstawowych wiedzy na temat uwarunkowań trudnych zachowań u dzieci oraz sposobów zapobiegania niepożądanym zachowaniom – osoby prowadzące: D. Koziorowska, U. Jaśkiewicz
  • „Zaburzenia odżywiania” – celem jest zapoznanie rodziców z objawami zaburzeń odżywiania – anoreksji, bulimii psychicznej, otyłości oraz sposobami reagowania w sytuacji zauważenia niepokojących objawów – osoba prowadząca E. Piszczałka
  • „Uzależnienia behawioralne u dzieci” – spotkanie edukacyjne dla rodziców uczniów klas, które uczestniczyły w ankiecie- osoba prowadząca B. Kolasiewicz
  • „Co zrobić, by ułatwić dzieciom naukę czytania i pisania?” spotkanie edukacyjne dla rodziców uczniów klas I – osoba prowadząca D. Zawistowska
  • „Jak wspomagać rozwój mowy dziecka?” spotkanie edukacyjne dla rodziców uczniów klas I – osoba prowadząca D. Zawistowska
Wspomaganie nauczycieli
 1. Udział w zebraniach Rad Pedagogicznych w tematyce zgłaszanych przez szkołę potrzeb.
 2. Organizowanie i prowadzenie grup wsparcia dla pedagogów i psychologów zatrudnionych w szkołach z rejonu działania Poradni w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia – osoby prowadzące: D. Koziorowska, U. Jaśkiewicz.
 3. Konsultacje i pomoc dla nauczycieli w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 4. Wsparcie merytoryczne nauczycieli w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły, w tym:
  • wspomaganie pracy Zespołu w zakresie opracowywania IPET,
  • określanie warunków pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych.
 5. Prowadzenie zajęć edukacyjno-szkoleniowych dla nauczycieli zgodnie z zapotrzebowaniem, w tym:
  • „Uzależnienia niechemiczne” – osoba prowadząca E. Piszczałka
  • „Edukacja włączająca- uczeń słabosłyszący w szkole ogólnodostępnej” – osoba prowadząca D. Zawistowska
  • „Jak rozwijać kompetencje słuchowo-językowe uczniów edukacji wczesnoszkolnej” zajęcia warsztatowe – osoba prowadząca D. Zawistowska
  • „Profilaktyka trudności w nabywaniu umiejętności pisania i czytania u dzieci na starcie edukacji” ”- zajęcia warsztatowe dla nauczycieli klas I – osoba prowadząca D. Zawistowska
  • „Jak doskonalić warsztat pracy nauczyciela za pomocą szkoleń e-learningowych?” osoba prowadząca B. Kolasiewicz

  Kursy e-learningowe:
  „Metody badania zespołu klasowego” – kurs e-learningowy dla nauczycieli osoba prowadząca B. Kolasiewicz
  „Jak pracować z uczniem w kryzysie. Rozpoznanie i wsparcie” – kurs e-learningowy
  dla nauczycieli osoba prowadząca B. Kolasiewicz

Oferta organizowanych przez Poradnię imprez otwartych:

(informacja o terminach będzie dostępna na stronie Centrum Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej i Doskonalenia Nauczycieli w zakładce Aktualności)

 • DZIEŃ OTWARTY „SOBOTA Z LOGOPEDĄ” – koordynator D. Zawistowska