Zespół ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej na Rzecz Uczniów

W zakresie zadań Zespołu prowadzone są czynności o charakterze diagnozy, profilaktyki i terapii uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Głównym celem jest wyrównywanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży na każdym szczeblu kształcenia. Jako działania pośrednie podejmowane są czynności na rzecz wspomagania dydaktycznej roli szkoły oraz wspomagania rodziców w pełnieniu ich roli opiekuńczej nad dzieckiem. Pracownicy działu wykonują psychologiczne, pedagogiczne i logopedyczne diagnozy w celu określenia potencjalnych możliwości uczniów i wskazania przyczyn występujących trudności szkolnych. Ponadto praca Zespołu polega także na podejmowaniu czynności profilaktycznych i terapeutycznych na rzecz uczniów i młodzieży stykających się z zagrożeniami społecznymi i przejawiających trudności wychowawcze. Proces planowania i realizowania działań profilaktyczno-terapeutycznych oparty jest na diagnozie psychologiczno-pedagogicznej ukierunkowanej na określenie przyczyn występowania trudności wychowawczych uczniów lub zagrożeń społecznych ich dotyczących. W oparciu o wyniki diagnozy podejmuje się działania naprawcze lub profilaktyczne obejmujące uczniów, ich rodziców i nauczycieli. Działania pomocowe prowadzone są również na terenie szkół i placówek w ramach wspomagania działalności profilaktyczno-wychowawczej.

Oferta Zespołu ds. Pomocy Psychologiczno-Pedagogicznej
na Rzecz Uczniów
Rok szkolny 2016/2017

Pomoc na rzecz uczniów
  1. Diagnozowanie i opiniowanie uczniów w wieku szkolnym
  2. Orzecznictwo
  3. Terapia psychologiczna:
   • Terapia indywidualna dzieci i młodzieży z zaburzeniami sfery emocjonalno-społecznej,
   • Terapeutyczne rozmowy indywidualne z uczniem
  4. Terapia pedagogiczna:
   • Terapia uczniów klas I-III,
   • Terapia uczniów klas IV-VI,
   • Terapia EEG Biofeedback,
   • Terapia surdopedagogiczna,
   • Terapia tyflopedagogiczna,
   • Terapia logopedyczna
   • Trening wzroku dla uczniów klas I-III szkół podstawowych z wadami wzroku,
   • Terapia grupowa uczniów z Zespołem Aspergera z klas I-III szkół podstawowych.
  5. Programy przesiewowe:
   • Program przesiewowych badań wzroku systemem „Widzę” uczniów klas I szkół podstawowych
   • Program przesiewowych badań „Wczesnego wykrywania dysleksji” dla uczniów klas II
   • Badania przesiewowe uzdolnień uczniów klas VI szkoły podstawowej
  6. Prowadzenie na terenie szkół programów pomocowych dla klas zgodnie ze stwierdzonym problemem.
  7. Prowadzenie programów profilaktycznych i edukacyjnych.

Uczniowie szkół podstawowych:

   • „Nauka radzenia sobie ze złością” program uczący radzenia sobie ze złością w sposób konstruktywny.
   • „Moje uczucia’ program dla uczniów klas I – III uczący rozpoznawania i odreagowywania emocji.
   • „Moje wartości” program dla uczniów klas IV-VI rozwijający normy i postawy prospołeczne.
   • Program w oparciu o „Trening Zastępowania Agresji” rozwijający umiejętności społeczne i uczący nieagresywnych sposobów radzenia sobie z przykrymi emocjami w sytuacjach trudnych.- program realizowany jest cały semestr z jedną grupą
   • „Dopalaczom mówię NIE” dla uczniów szkół podstawowych kl. IV – VI i gimnazjum (II semestr 2015/2016 – zgłoszenia do końca grudnia 2015 r.); program prowadzony przy współudziale policjantów z Wydziału ds. Nieletnich i Patologii.
   • Warsztaty: „Nowoczesne techniki i style uczenia się dla klas IV-VI – celem zajęć jest zapoznanie uczniów z alternatywnymi sposobami nauki.

Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych:

   • „Cyberprzemooc”- program zwiększający wiedzę uczniów na temat przemocy z użyciem nowych technologii oraz kształtujący strategie postępowania w obliczu cyberprzemocy.
   • „Profilaktyka uzależnień niechemicznych”- celem programu jest profilaktyka uzależnień od komputera i Internetu.
   • „Profilaktyka zaburzeń odżywiania. Anoreksja i bulimia psychiczna jako rodzaj uzależnienia” – celem programu jest promowanie zdrowego stylu życia w zakresie stosunku do siebie, swego ciała i sposobu odżywiania.
   • „Umiejętność radzenia sobie z problemami” – celem programu jest zwiększenie wiedzy i umiejętności w zakresie radzenia sobie z kryzysami psychicznymi.
   • „Rozwiązywanie konfliktów” – celem programu jest zapoznanie uczniów z konstruktywnymi sposobami radzenia sobie w sytuacjach konfliktowych.
   • „Komunikacja interpersonalna’ – celem zajęć jest nauka metod konstruktywnego porozumiewania się oraz rozwijanie korzystnych relacji interpersonalnych.
   • „Nowoczesne techniki i style uczenia się dla klas I i II gimnazjum” –realizacja II semestr 2015/2016, zgłoszenia do końca XII 2015 r.
   • Warsztat dla wolontariuszy gimnazjum i szkół ponadgimnazjalnych zwiększający ich kompetencje społeczne.
   • Warsztat specjalistyczny z zakresu nowoczesnych technik uczenia dla uczniów gimnazjum ze stwierdzonymi specyficznymi trudnościami w uczeniu.
   • Warsztat dla maturzystów i uczniów szkół zawodowych „Radzenie sobie ze stresem”.
Wspomaganie rodziców
  1. Terapia rodzin.
  2. Terapia rodziców dzieci z trudnościami emocjonalnymi i w zachowaniu.
  3. Porady i konsultacje indywidualne prowadzone przez pedagogów i psychologów.
  4. Spotkania informacyjno-szkoleniowe na terenie szkół o problematyce zgłaszanej przez szkołę, w tym:

– „Dbam o mój zasięg” – działania profilaktyczne skierowane do rodziców uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych realizowane w ramach ogólnomiejskiego projektu.

– „Stres egzaminacyjny” – przekazanie rodzicom młodzieży, zdającej maturę wiedzy na temat sposobów konstruktywnego radzenia sobie ze stresem egzaminacyjnym i sposobów wspierania swoich dzieci.

– ,,Potrzeby psychiczne dzieci w różnych okresach rozwojowych”- przekazanie rodzicom wiedzy na temat potrzeb rozwojowych dzieci na różnych etapach rozwoju oraz skutków nie zaspokojenia tych potrzeb.

– „Jak radzić sobie z trudnym zachowaniem dziecka”- przekazanie rodzicom wiedzy na temat uwarunkowań trudnych zachowań u dzieci oraz sposobów zapobiegania niechcianym zachowaniom.

– „Uczeń w nowej szkole” dla rodziców młodzieży uczęszczającej do I klasy gimnazjum- celem jest zwiększanie umiejętności wychowawczych rodziców w sytuacji ujawnienia się trudności adaptacyjnych dziecka.

– „Anoreksja i bulimia psychiczna oraz inne zaburzenia jedzenia” – celem jest zapoznanie rodziców z objawami zaburzeń odżywiania – anoreksji, bulimii psychicznej oraz otyłości. oraz sposobami reagowania, w sytuacji zauważenia niepokojących objawów.

– „Zapobieganie samobójstwom wśród dzieci i młodzieży’ – celem jest zapoznanie rodziców z objawami charakterystycznymi dla osób myślących o samobójstwie oraz ze sposobami reagowania w tych sytuacjach.

– „Zdrowo funkcjonująca rodzina, rodzina jako system- jakie wartości przekazujemy dzieciom” – celem jest zapoznanie rodziców z elementami istotnymi dla zdrowego funkcjonowania rodziny i dziecka.

Wspomaganie nauczycieli
 • Udział w zebraniach Rad Pedagogicznych w tematyce zgłaszanych przez szkołę potrzeb, w tym:

– „Pomoc psychologiczna w sytuacji wykorzystywania seksualnego”

– „Przemoc w rodzinie rozpoznanie i pomoc”

– „Praca z uczniem zdolnym”

 • Organizowanie i prowadzenie grup wsparcia dla pedagogów zatrudnionych w szkołach z rejonu działania Poradni w ramach Sieci Współpracy i Samokształcenia.
 • Konsultacje i pomoc dla nauczycieli w zakresie pracy z uczniem ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi.
 • Wsparcie merytoryczne nauczycieli w zakresie udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej na terenie szkoły, w tym:

– opracowywanie IPET,

– określanie warunków pracy z uczniem posiadającym opinię lub orzeczenie.

 • Prowadzenie zajęć edukacyjno-szkoleniowych o tematyce:

– pracy z uczniem na pierwszym etapie edukacyjnym, w tym:

• „Jak wspomagać rozwój kompetencji słuchowo – językowych u ucznia z zaburzeniem mowy”- warsztaty dla nauczycieli klas I-III,

– rozumienia problemów rodzinnych,

– rozwiązywania problemów wychowawczych z uczniami w klasie szkolnej, w tym:

• „Dopalaczom mówię NIE” – jak przeciwdziałać fenomenowi dopalaczy wśród uczniów oraz co możemy zrobić w przypadku podejrzenia zażycia przez ucznia tych środków.

Oferta organizowanych przez Poradnię imprez otwartych:

(informacja o terminach będzie dostępna na stronie Poradni, w zakładce Aktualności)

  • EUROPEJSKI TYDZIEŃ ŚWIADOMOŚCI DYSLEKSJI
  • DZIEŃ OTWARTY „SOBOTA Z LOGOPEDĄ”