Zespół ds. Realizacji Zadań Środowiskowego Centrum Integracyjno-Profilaktycznego

DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY

Diagnozowanie dzieci i uczniów oraz opiniowanie:

 • diagnoza psychologiczna
 • diagnoza pedagogiczna
 • diagnoza logopedyczna
 • diagnoza rozwoju ruchowego
 • opiniowanie po badaniach diagnostycznych

Programy profilaktyczne:

 • Przesiewowe badania logopedyczne uczniów kl. I
 • Przesiewowe badania wzroku systemem „Widzę” dzieci objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym oraz uczniów kl. I
 • Przesiewowe badania „Wczesne wykrywanie dysleksji” uczniów kl. II
 • Przesiewowe badania „Wykrywanie dysfunkcji ruchu i wad postawy” uczniów kl. I
 • Program wczesnej profilaktyki zaburzeń rozwoju mowy i komunikacji – warsztaty dla dzieci objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym
 • Warsztaty rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne dzieci klas I oraz objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym
 • Zajęcia wychowawczo-profilaktyczne rozwijające u dzieci tolerancję wobec osób niepełnosprawnych – dla klas III-IV
 • Programy wychowawcze w zakresie zgłaszanych i rozpoznanych potrzeb szkoły

Zajęcia specjalistyczne:

 • Terapia logopedyczna – dla uczniów z głębokimi zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji językowej
 • Zajęcia logorytmiczne dla dzieci 5,6,7,letnich, u których występują zaburzenia mowy
 • Socjoterapia – dla uczniów z zachowaniami dysfunkcyjnymi
 • Zajęcia terapeutyczno-relaksacyjne – dla uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi,
 • Arteterapia – zajęcia profilaktyczno-wychowawcze dla uczniów kl. I-VI
 • Indywidualne zajęcia terapeutyczne – dla uczniów z problemami emocjonalnymi
 • Terapia pedagogiczna – dla uczniów przejawiających duże trudności w nauce
 • Trening czytania – dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Rehabilitacja ruchowa – dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, pozostających w szkołach ogólnodostępnych.
DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA RZECZ RODZICÓW
 • Poradnictwo w zakresie rozwiązywania trudności wychowawczych i edukacyjnych
 • Działania informacyjno-edukacyjne, zgodne ze zgłaszaną problematyką

Proponowana tematyka warsztatów dla rodziców

„Efektywne spędzanie czasu wolnego z dzieckiem”
„Zabawy przygotowujące do podjęcia czynności pisania – usprawnianie ręki”
„Jak wspierać dziecko w rozwijaniu umiejętności matematycznych”
„Jak wspierać dziecko w czytaniu”
„Cyberprzemoc’’

DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA RZECZ NAUCZYCIELI
 • Wsparcie merytoryczne w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Pomoc w zakresie organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, m.in. pomoc przy opracowaniu IPET
 • Porady, konsultacje dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów i innych specjalistów zatrudnionych w szkołach
 • Działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym, zgodne ze zgłaszaną tematyką

Proponowane tematy warsztatów dla nauczycieli:

„Elementy relaksacji w codziennej pracy z uczniem”
„Profilaktyka zaburzeń rozwoju mowy u dzieci 5, 6 letnich”
„Dobra strona internetu – przydatne aplikacje edukacyjne w szkole podstawowej”

DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA RZECZ ŚRODOWISKA LOKALNEGO

Działania o charakterze przedsięwzięć społecznych zaplanowane na rok szkolny 2017/2018:

 • Majówka z Poradnią – festyn, którego ideą jest przełamywanie istniejących stereotypów dzielnicowych oraz integracja środowiska lokalnego
 • Europejski miesiąc świadomości dysleksji pod hasłem „Uczeń z dysleksją też czyta książki” – celem przedsięwzięcia jest wzmocnienie działań podejmowanych na rzecz dzieci z trudnościami w opanowaniu umiejętności czytania, co pozwoli na przeciwdziałanie analfabetyzmowi