Zespół ds. Realizacji Zadań Środowiskowego Centrum Integracyjno-Profilaktycznego

DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA RZECZ DZIECI I MŁODZIEŻY

Diagnozowanie dzieci i uczniów oraz opiniowanie:

 • diagnoza psychologiczna
 • diagnoza pedagogiczna
 • diagnoza logopedyczna
 • diagnoza rozwoju ruchowego
 • opiniowanie po badaniach diagnostycznych

Programy profilaktyczne:

 • Przesiewowe badania logopedyczne uczniów kl. I
 • Przesiewowe badania wzroku systemem „Widzę” dzieci objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym oraz uczniów kl. I
 • Przesiewowe badania „Wczesne wykrywanie dysleksji” uczniów kl. II
 • Przesiewowe badania „Wykrywanie dysfunkcji ruchu i wad postawy” uczniów kl. I
 • Profilaktyka zaburzeń rozwoju mowy i komunikacji – warsztaty dla dzieci objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym
 • Program wczesnej profilaktyki niepowodzeń edukacyjnych wśród dzieci objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym
 • Warsztaty rozwijające kompetencje społeczno-emocjonalne dzieci klas I oraz objętych rocznym obowiązkowym przygotowaniem przedszkolnym
 • Programy wychowawcze w zakresie zgłaszanych i rozpoznanych potrzeb szkoły

Zajęcia specjalistyczne:

 • Terapia logopedyczna – dla uczniów z głębokimi zaburzeniami rozwoju mowy i komunikacji językowej
 • Zajęcia logorytmiczne dla dzieci 5,6,7,letnich, u których występują zaburzenia mowy
 • Socjoterapia – dla uczniów z zachowaniami dysfunkcyjnymi
 • Zajęcia terapeutyczno-relaksacyjne – dla uczniów z zaburzeniami emocjonalnymi,
 • Arteterapia – zajęcia profilaktyczno-wychowawcze dla dzieci realizujących roczne obowiązkowe przygotowanie przedszkolne oraz dla uczniów kl. I-VI
 • Terapia pedagogiczna – dla uczniów kl. I-III przejawiających duże trudności w nauce
 • Rehabilitacja ruchowa – dla uczniów niepełnosprawnych ruchowo posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, pozostających w szkołach ogólnodostępnych
 • Spotkania konsultacyjne dla uczniów wymagających wsparcia psychologicznego
DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA RZECZ RODZICÓW

Poradnictwo w zakresie rozwiązywania trudności wychowawczych i edukacyjnych

 • Warsztaty rozwijające kompetencje rodzicielskie
 • Działania informacyjno-edukacyjne, zgodne ze zgłaszaną problematyką

Proponowana tematyka warsztatów dla rodziców:

 • „Dbam o zasięg”
 • „Jak wspierać dziecko w czytaniu”
 • „Efektywne spędzanie czasu wolnego z dzieckiem”
 • „Mocne strony dziecka – jak je odkryć i rozwijać”
 • „Jak wyznaczać dziecku granice”
 • „Cyberprzemoc’
DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA RZECZ NAUCZYCIELI
 • Wsparcie merytoryczne w organizowaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi
 • Pomoc w zakresie organizacji kształcenia uczniów niepełnosprawnych, posiadających orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, m.in. pomoc przy opracowaniu IPET i określaniu warunków kształcenia
 • Porady, konsultacje dla nauczycieli, wychowawców, pedagogów i innych specjalistów zatrudnionych w szkołach
 • Działania o charakterze informacyjno-edukacyjnym, zgodne ze zgłaszaną tematyką
 • Proponowane tematy warsztatów dla nauczycieli:
 • „Elementy relaksacji w codziennej pracy z uczniem”
 • „Profilaktyka zaburzeń rozwoju mowy u dzieci 5, 6 letnich
DZIAŁANIA PODEJMOWANE NA RZECZ ŚRODOWISKA LOKALNEGO

Działania o charakterze przedsięwzięć społecznych zaplanowane na rok szkolny 2016/2017:

 • Dzień Wiedzy o Autyzmie – celem przedsięwzięcia jest zwiększenie świadomości legniczan na temat osób dotkniętych zaburzeniami ze spektrum autyzmu oraz wyrażenie solidarności z osobami z autyzmem i ich rodzinami
 • Dzień Osoby z Zespołem Downa – ideą jest zwiększenie świadomości społecznej na temat Zespołu Downa, propagowanie praw i dobra ludzi z tą wadą genetyczną oraz integracja z nimi
 • Majówka z Poradnią – festyn, którego ideą jest przełamywanie istniejących stereotypów dzielnicowych oraz integracja środowiska lokalnego
 • Mini Turnusy dla dzieci niepełnosprawnych wymagających wczesnego wspomagania rozwoju – głównym celem zajęć jest umożliwienie rodzicom zapoznania się z różnorodnymi formami i rodzajami terapii oraz skorzystania z konsultacji specjalistycznych i wsparcia psychologicznego.