Zespół Wczesnego Wspomagania Rozwoju Dziecka

Zespół obejmuje opieką dzieci w wieku od urodzenia do czasu podjęcia nauki w szkole, które z powodu zaburzeń rozwojowych wymagają wspomagania rozwoju (ruchowego, intelektualnego, społecznego, emocjonalnego). Opieką objęte są też rodziny tych dzieci.

Głównym celem podejmowania wieloprofilowych oddziaływań na dziecko jest niwelowanie (lub zmniejszanie) istniejących nieprawidłowości rozwojowych oraz zapewnienie dalszego optymalnego rozwoju (zapobieganie zaburzeniom rozwojowym).

Cel ten realizowany jest:

 1. Poprzez bezpośrednią pracę z dzieckiem:
  • wieloprofilowa diagnoza,
  • wieloprofilowe usprawnianie (terapia ruchowa, logopedyczna, psychologiczna, pedagogiczna, ruchowa na basenie, stymulacja polisensoryczna).
 2. Poprzez pomoc rodzicom w ich oddziaływaniach na dziecko:
  • instruktaże w zakresie realizacji indywidualnych programów terapeutycznych,
  • pomoc w zakresie tworzenia środowiska domowego przyjaznego dla procesu rewalidacji dziecka (dostosowanie do jego potrzeb rozwojowych),
  • pomoc w doborze sprzętu rehabilitacyjnego,
  • spotkania informacyjno-szkoleniowe,
  • dostarczanie materiałów informacyjnych,
  • dostarczanie informacji o ośrodkach specjalistycznych, lekarzach specjalistach itp.,
  • pomoc w pozyskiwaniu środków finansowych na zakup sprzętu rehabilitacyjnego.
DLA DZIECI ORGANIZUJE SIĘ I REALIZUJE:
 • – rehabilitację ruchową indywidualną (dzieci do 3 roku życia z możliwością na terenie miejsca zamieszkania),
 • – terapię logopedyczną i neurologopedyczną,
 • – terapię ogólnorozwojową z elementami Terapii Integracji Sensorycznej,
 • – terapię pedagogiczną dla dzieci 5 i 6 letnich – przygotowanie do podjęcia obowiązku szkolnego.

Bezpośrednia pomoc rodzinom dzieci ukierunkowana jest głownie na udzielanie im wsparcia psychicznego, emocjonalnego, co jest realizowane głównie poprzez:

 • – indywidualne spotkania terapeutyczne z rodzicami (z rodziną),
 • – rozmowy edukacyjno-terapeutyczne,
 • – prowadzenie poradnictwa w szerokim zakresie,
 • – poradnictwo prawne.

Aktualnie zajęcia na rzecz wczesnego wspomagania rozwoju dziecka są prowadzone w nowocześnie wyposażonej Sali rehabilitacyjnej, Sali Doświadczania Świata, gabinecie logopedycznym i pedagogicznym oraz na basenie.